Forum

Uitblijven aflevering verkavelingsvergunning

tom_1264
0 thumb_up 1 comment Bouwer
#Kopen · 2 maanden geleden

Vorig jaar zagen wij een stukje bouwgrond waarvoor we een verkoopsovereenkomst getekend hebben op 22/02/2019. De bouwgrond maakte deel uit van een groter lot die in twee percelen zou worden verkaveld en verkocht worden door de kinderen van de eigenaar. De opschortende voorwaarden hiervoor waren: 

  • Het bekomen van een verkavelingsvergunning voor de opsplitsing van het perceel

  • Het bekomen van een machtiging van de vrederechter tot opheffing van het vruchtgebruik van de eigenaar van de verkopers (de kinderen)

Rond 20/03/2019 kregen wij bericht van de notaris dat de verkopers het perceel wilden verdelen adhv een betekening van splitsing. Wat inhield dat er geen verkavelingsvergunning nodig was, maar dat we dan geen garantie hadden dat we mochten bouwen op het stuk grond. Waarop we er uiteraard op aangedrongen hebben om toch een verkavelingsvergunning aan te vragen, wat origineel ook zo in de overeenkomst stond, waar de verkopers uiteindelijk mee akkoord gingen. Vervolgens gaven ze de landmeter de opdracht toch een verkavelingsaanvraag in te dienen bij de dienst stedenbouw.

Enkele weken later werden wij door de notaris gecontacteerd met de boodschap dat deze overeenkomst niet rechtsgeldig werd opgesteld door de makelaar en dat we opnieuw een éénzijdig bod tot aankoop dienden te ondertekenen. Dit deden we op 15/04/2019.


We polsten regelmatig zelf via de notaris naar de stand van zaken van de beide voorwaarden. Op 14/06/2019 vernamen we via de notaris dat de landmeter een dossier had ingediend op het omgevingsloket. Op 08/07/2019 kregen wij bericht dat aan de tweede voorwaarde (opheffing vruchtgebruik) voldaan werd.

Op 07/08/2019 polsten we opnieuw bij de notaris naar een stand van zaken omtrent de verkavelingsvergunning. Deze wist ons te vertellen dat er van de landmeter nog enkele documenten moesten ingediend worden om correct de vergunning aan te kunnen vragen.

Toen nieuws uitbleef hebben wij op 30/09/2019 gebeld naar de dienst stedenbouw met de vraag hoe ver ze stonden met het in orde brengen van de verkavelingsvergunning. Deze wisten ons te vertellen dat ze door het feit dat ze niet alles in een keer gekregen hebben, het dossier onontvankelijk verklaard hadden en sedertdien niets meer vernomen hadden van de landmeter van de verkopers. Toen we verder trachtten informatie in te winnen over wat er fout gelopen was, bleek dat deze landmeter de aanvraag had uitbesteed aan een architect zonder ons of zelfs de verkopers hiervan op de hoogte te brengen. Tot overmaat van ramp bleek die de HOB aan de verkeerde kant getekend te hebben.

Op 15/10/2019 werd het dossier opnieuw volledig ingediend bij de dienst stedenbouw. Wanneer de verkavelingsvergunning, het verkavelingsplan en het verkoopbaarheidsattest kunnen afgeleverd worden zijn we sowieso weer enkele maanden verder. We zijn dus “nipt” de woonbonus misgelopen, aangezien het altijd de bedoeling is geweest mee te lenen voor onze woning.

Kunnen wij een van deze partijen in gebreke stellen en eventueel een schadevergoeding eisen voor het (toch wel aanzienlijk) misgelopen belastingsvoordeel? Zeker aangezien wij, als kopers, steeds de trekkende partij geweest zijn om telkenmale schot in de zaak te krijgen en de akte dit jaar nog te laten verlijden.

Alle reacties

tom_1264
0 thumb_up 1 comment Bouwer
2 maanden geleden

Enkel dat ons bod 4 maanden geldig was en daarna kon verlengd of aangepast worden. Er staat verder niets over de termijn.

Patrico
9 thumb_up 104 comment
2 maanden geleden

Alles hangt af wat je wil bereiken, wil je de bouwgrond nog of wil je er onder uit geraken. Ik denk dat je best even een afspraak maakt met je notaris, hopelijk heb je een andere notaris gekozen dan de verkopende partij.

Keon
24 thumb_up 141 comment
2 maanden geleden

Alle betrokkenen hebben eigenlijk de wet overtreden... De verkavelingsvergunning had eerst in orde moeten zijn voordat men de percelen als "te koop" mocht aanbieden... De bewuste notaris had dat moeten weten...

Heel de wetgeving is immers zo opgesteld net om de kopers te beschermen...

Je kan dus zonder kosten uw compromis laten ontbinden en uw eventueel voorschot en gemaakte kosten terugeisen. 

Definitie verkavelen: Artikel 4.1.1. 14° verkavelen : een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op woningbouw of de oprichting van constructies;

Artikel 4.2.15. § 1. Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt.

Artikel 4.2.16. § 1. Een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase kan enkel verkocht worden, verhuurd worden voor méér dan negen jaar, of bezwaard worden met een recht van erfpacht of opstal, nadat de verkavelingsakte door de instrumenterende ambtenaar is verleden.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.