Forum

Parking in privatieve tuinstrook

Bom
0 thumb_up 0 comment Bouwer
#Hoe wil ik wonen? · 3 maanden geleden

Ik had graag nog wat extra informatie en meningen gevraagd in verband een vraag/antwoord die ik reeds eerder gesteld heb aan Livios. De titel is: "Kunnen mede-eigenaars parkeerplaats in privatieve tuinstrook tegenhouden?’"

Het antwoord dat ik heb gekregen is enkel een reproductie van de wetgeving, maar een antwoord op de vraag of de VME deze parkeerplaats daadwerkelijk kan tegenhouden (met een regelmatige beslissing) is uitgebleven.

Het gaat over een privatieve kavel: commerciële ruimte omvattende in exclusieve eigendom: WC, commerciële binnenruimte, sas, keuken en privatieve tuinstrook.

Wij zouden dus graag in de tuinstrook een parkeerplaats aanleggen in onze privatieve tuinstrook, op 2 meter afstand van de gevel, waarbij de parkeerplaats slechts een deel van de tuinstrook zou beslaan. De huidige tuinstrook ligt langs een gemene weg die uitgeeft op andere gemene parkeerplaatsen. Het gaat hier over een tuinstrook in exclusieve eigendom en nergens zijn er bepalingen in het reglement van mede-eigendom opgenomen met betrekking tot die tuinstrook.

Ik heb hierover al onderzoek gevoerd maar vind nooit een eenduidig antwoord.

1) Rechten en plichten van de eigenaars met betrekking tot de privatieve delen: 

De eigenaars hebben het gebruik en het genot van hun respectievelijke kavels binnen de perken vastgesteld door het huidig reglement van medeeigendom en door de wet.
De kavels op het gelijkvloers mogen bestemd worden voor commerciële doeleinden, kantoren of voor de uitoefening van een vrij beroep. De eigenaars van deze kavels mogen aan de binnenzijde van hun kavel, achter de ramen, uithangborden plaatsen.
De kavels zijn bestemd tot privé-bewoning, behoudens de appartementen/kavels op het gelijkvloers welke zijn bestemd als ruimte voor buurtgebonden diensten + vrije beroepen. Uitoefening van een vrij beroep of vestiging van een kantoor zijn slechts toegelaten voor zover dit verenigbaar is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften, en voor zover hieruit geen burenhinder ontstaat.

Er staat geschreven dat we onze kavel voor commerciële doeleinden mogen gebruiken. Ik zie dan ook niet in waarom we de tuinstrook niet commerciëel zouden mogen gebruiken voor ons vrij beroep.

Bovendien moet worden toegevoegd dat het appartementencomplex reeds enkele gemene parkeerplaatsen heeft die zelfs onmiddelijk naast woonruimtes liggen. Er liggen gemene parkeerplaatsen rond en tussen de gebouwen. 

2) Verder woon ik ook in een huis in een recente verkaveling waarbij er ook zones zijn aangeduid als bestemming "tuinstrook" en "voortuinstrook".  Indien er in mijn huis een handelsfunctie zou zijn (tot 25%) is het toegelaten om 50% van de voortuinstrook te verharden voor parkeerplaatsen zonder dat er één iemand zou gaan beweren dat dit niet in overeenstemming is met de bestemming "voortuinstrook". En bij het commerciëel pand in de VME waarvan hier sprake, dat 100% commercieel is en dat ook een tuinstrook heeft, zou men dan geen parkeerplaats mogen creëren tenzij met een onmogelijke toestemming van andere mede-eigenaars...?

3) Verder stootte ik op een vonnis gevonden op elfri over een mede-eigenaar die een carport bouwt op zijn bestaande parkeerplaats en die voor de rechtbank werd gesleept door de VME. De VME werd in het ongelijk gesteld. Dit vonnis wordt als volgt samengevat:

"De algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars is in beginsel bevoegd m.b.t. de gemeenschappelijke delen. De vereniging vanmede-eigenaars heeft slechts bevoegdheid om te beslissen over werkzaamheden die gedeelten van de gebouwen betreffen waarvan is vastgesteld dat ze niet privatief zijn. Over zijn privédomein is de appartementseigenaar bevoegd."

In het vonnis zelf staat er:

"Overwegende dat de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars in beginsel bevoegd is m.b.t. de gemeenschappelijke delen: de vereniging vanmede-eigenaars heeft slechts bevoegdheid om te beslissen over werkzaamheden die gedeelten van de gebouwen betreffen waarvan is vastgesteld dat ze niet privatief zijn. Over zijn privédomein is de appartementseigenaar bevoegd." "Overwegende dat de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars in casu enkel kon beraadslagen en beslissen over alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn, inzonderheid het behoud en het beheer van het onroerend goed (cf. supra). Zij heeft een reglementaire bevoegdheid, haar toegekend ofwel door de wet zelf, ofwel door de statuten, meer bepaald door het reglement van mede-eigendom, dat deel uitmaakt van de basisakte. Zij heeft geen bevoegdheid ten aanzien van de private kavels, behalve in zoverre het beslissingen zou betreffen die onvermijdelijk een invloed hebben op private kavels, omdat gemeenschappelijke en privédelen soms bouwkundig danig met elkaar vervlochten zijn."

De parkeerplaats zou in mijn geval op 2 meter van de gevel komen. We kunnen moeilijk stellen dat er sprake is van bouwkundige verwevenheid.

4) In het RUP waar het commerciëel pand gelegen is, in kernwoonzone, staat er onder "plaats parkeerplaatsen": Parkeerplaatsen moeten ingericht worden in de zones waarvoor parkeerplaatsen vereist zijn. Eveneens kunnen ze voorzien worden in de bijhorende tuinzones voor zover zij niet deze tuinzone doen verdwijnen.

5) In een andere Livios vraag/antwoord "Kunnen mede-eigenaars plaatsing tuinhuis buren tegenhouden?", komt men tot de conclusie dat men in een privatieve tuin in een VME een tuinhuis mag bouwen zonder toestemming van de VME. Verder wordt in het antwoord op die vraag geschreven "Indien u als nabuur hinder ondervindt zal u eventueel uw eigen, individuele, subjectieve rechten kunnen laten gelden tegenover de buur. Ook hier kan een VME of de Algemene vergadering niet in tussenkomen. ". Het zou mij dan ook vreemd lijken als het plaatsen van een constructie in een private tuinstrook tot 40m2 niet moet worden voorgelegd en het creëren van een parkeerplaats wel moet worden voorgelegd. In beide gevallen zou men kunnen stellen dat het gaat over een nevenbestemming die in overeenstemming is met de bestemming tuinstrook.

6) Op een ander forum zijn er mensen die beweren dat het voorstel moet worden goedgekeurd met 80% van de stemmen en dat het reglement van mede-eigendom eigenlijk niet ter zake doet omdat er toch een 80% meerderheid geldt. Zij zijn van mening dat een tuinstrook geen parking is. Maar als ik de keuken van mijn privatief ombouw tot bureau, moet ik dat dan ook voorleggen als bestemmingswijziging? Als ik een carport bouw op een bestaande parkeerplaats, is dat dan ook geen bestemmingswijziging?

7) In het besluit van de Vlaamse regering over meldingsplichtige handelingen wordt de "voortuinstrook" als volgt gedefinieerd:

7° voortuin : gedeelte van het goed dat voor de voorgevellijn van het hoofdgebouw ligt;

Als we deze definitie hanteren kunnen we moeilijk stellen dat een parkeerplaats in tegenspraak is met de bestemming tuinstrook.

Vraagstelling:

Ik vind het vreemd dat de VME hoegenaamd zeggenschap zou hebben in deze beslissing. Immers, zij zouden over iets kunnen stemmen waar zij geen enkele belang bij hebben en kunnen dus simpelweg tegenstemmen zonder dat ze enig nadeel ondervinden. Bovendien overtreed ik geen enkele regel in het reglement van mede-eigendom door dit te doen.

Heeft de VME het recht om het creeren van een parkeerplaats te verhinderen in deze tuinstrook (mits vergunning)?

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.