Forum

Onregelmatigheid bij affichering bekendmaking omgevingsvergunning

Suzanne5
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
#Bouwen · 1 jaar geleden

Recent werd in de omgeving waar we gaan wonen een omgevingsvergunning toegekend voor verkaveling in woongebied met agrarisch karakter (lintbebouwing). 

De affichering gebeurde echter niet correct, waardoor wij niet in de mogelijkheid waren om hierop te reageren. De gele affiche werd namelijk aangebracht op een bord dat op het einde van een (privé)parking werd gezet (dus niet grenzend aan de openbare weg). Bovendien liggen de gronden die nu worden verkocht náást de plaats waar de affiche werd gezet. Hierdoor leek het alsof de affiche betrekking had op de parking en niet op de gronden ernaast. Daarenboven was de affiche absoluut niet leesbaar vanaf de openbare weg. Nu zien we opeens dat de gronden die naast de de plaats waar de affiche werd aangebracht liggen (voorheen weiland) nu plots te koop staan als bouwgrond. Wij vallen dus uit de lucht.

Is de vergunning nu nog geldig en kan gewoon gebruik gemaakt worden van de omgevingsvergunning? Wat kunnen we nu doen om toch nog hierop te kunnen reageren?

Alle reacties

Hugo C.
294 thumb_up 1654 comment
1 jaar geleden

Vooreerst, zijn er ernstige bezwaren die inhouden dat u heel wat minder genot gaat hebben ,schade gaat lijden of hinder gaat ondervinden van de toegestane vergunning? 

Er zijn specifieke regels hoe en waar je de affichering van de aanvraag of goedkeuring van omgevingsvergunning moet aanbrengen. Dat hoeft niet altijd op de perceelscheiding met de openbare weg te zijn. Probleem zal natuurlijk zijn hoe je  nu nog kan aantonen dat een en ander niet correct is verlopen. Gewoonlijk worden de aanpalende eigenaars schriftelijk verwittigd van de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Maar blijkbaar heb je de affiche wel gezien maar er verder geen aandacht aan geschonken. 

Nu, een gemeente gaat ook niet over één nacht ijs en zal zij nagegaan hebben of alles voldoet aan de geldende regels inzake ruimtelijke ordening.

U kan eens nagaan welke bezwaren er zijn ingediend en hoe deze zijn afgehandeld. Misschien heeft iemand gelijkaardige bezwaren ingediend en zijn deze verworpen geweest. 

Anderzijds stel ik mij toch vragen bij uw reactie. U gaat blijkbaar  in de onmiddellijke omgeving gaan wonen, het is dus een woonzone, maar u heeft er iets tegen dat andere mensen daar ook komen wonen. De eigenaars van de andere gronden hebben ook hun rechten. Als die gronden in een woonzone liggen is het een normale zaak dat die gronden ook eens gevaloriseerd worden. En met een mogelijke betonstop in het vooruitzicht is dit geen abnormaal gebeuren.

Suzanne5
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Bedankt voor uw reactie!

Het gaat om een grond in 'woongebied met agrarisch karakter'. De grond is een stuk weiland dat in minimale delen wordt verkaveld, waar dus bouwgrond van gemaakt gaat worden. Voorheen is deze grond altijd al weiland geweest, en geen bouwgrond (sinds de oertijd). Het is niet omdat dit stuk land staat opgetekend als 'woongebied met een landelijk karakter', dat hier ook automatisch op gebouwd moet worden! Bovendien staat de grond op het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de betreffende gemeente in een gebied dat is aangeduid als 'bouwvrije zone'. Dus geen zone die zomaar volgebouwd mag worden en in minimale percelen kan worden opgedeeld. Als dat de visie van de gemeente is voor de toekomst, dient ze zich hier ook aan te houden. 

Ikzelf ga in de omgeving wonen, ja. In een huis dat zonevreemd is, en aan strenge regels is gebonden indien ik het wil verbouwen.

Ik heb de affiche gezien en er geen verdere aandacht aan geschonken, omdat ze (bewust of onbewust) was aangebracht op een privéterrein dat hoort bij een huis dat nu ook te koop staat. Het bord stond op het perceel van dat huis, ik ging er dus vanuit dat de affiche iets met dat huis te maken had. Er werd op geen enkele manier aangegeven dat het over het weiland ernaast ging. Als dat wel zo was, had ik zeker gereageerd! Bovendien moet de affichering gebeuren op een plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag (de verkaveling in dit geval) uitgevoerd zal worden. Dat was hier niet het geval.

Ik ga absoluut minder genot hebben als deze beslissing wordt doorgevoerd. Dit gebied betreft zowat het enige gebied in de gemeente dat nog niet volledig is aangetast door lintbebouwing. Dit is in tegenstrijd met de geest van de 'duurzame ontwikkeling' waarmee de gemeente met haar resterende agrarische omgeving wil omgaan. Het is in tegenstrijd met het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen, en met het Ruimtelijk Structuurplan van Vlaanderen, waarin de nadruk wordt gelegd op het behouden van de open ruimte. Verstedelijking van het middengebied, waarin dit weiland is gelegen, wordt volgens dit plan absoluut niet geduld. Daar dient het woonuitbreidingsgebied voor. Met de betonstop in het vooruitzicht is deze visie nog meer aan de orde... . De betonstop wordt juist ingevoerd om lintbebouwing en verstedelijking van het platteland tegen te gaan!

Hugo C.
294 thumb_up 1654 comment
1 jaar geleden

Ik ben er mee akkoord dat er op het vlak van bebouwing een regulering moet zijn. Waar het oorspronkelijk de bedoeling was om ondermeer landbouwgronden niet te laten versnipperen en meer te concentreren in grotere entiteiten is dit in de daaropvolgende jaren steeds verfijnd om allerlei achterpoortjes te sluiten. Het begrip "zonevreemde woning" (in een landbouwzone) is daar een voorbeeld van. Vrienden hebben een "zonevreemde" woning geërfd welke reeds meer dan 300 jaar een hoeve is, gebouwd onder het bestuur der Nederlanden , en steeds bewoond en geexploiteerd door iemand uit de opeenvolgende generaties. Het is in feite de overheid die hier vreemd is. Na achtereenvolgens onder Nederlands bewind, Frans en dan weer Nederlands, Belgisch en tenslotte Vlaams bewind, vindt deze laatste dat deze woning niet past in die omgeving en dus best verdwijnt. Onder druk heeft de overheid toch nog wat privileges toegestaan. Maar toch nog geweten dat de eigenaars geen toilet en badkamer aan huis mochten bijbouwen en verplicht waren gebruik te maken van de aanwezige "infrastructuur" anno 1850 buitenshuis. De betonstop zal hetzelfde scenario te verwerken krijgen.

In feite wordt dat alles bekeken door een egoïstische bril van een beperkte groep in de maatschappij die vindt dat, nu zij zich gesetteld hebben zoals zij het  willen, hun leefomgeving moet behouden blijven en andere mensen, die ook hun wensen en verwachtingen hebben, zich maar moeten schikken. Met de betonstop zal het zelfs zo ver komen dat zij zelf niet meer kunnen bouwen gewoon omdat er geen bouwgrond ter beschikking is.

Zo ook met de bijgekomen bouwpercelen in uw omgeving. Hoe dan ook zal het aan enkele mensen de mogelijkheid geven om hun droom te realiseren.

Suzanne5
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Ik weet niet wat uw bedoeling is. Uw antwoord is ook absoluut niet meer ter zake. Ik wil niet verder uitwijden over deze kwestie met iemand die kortzichtig is en mijn tijd verspilt. Dat wilde ik eigenlijk van in het begin al niet... .

Ik wil daarom even mijn hoofdvraag opnieuw stellen, voor diegenen die wel een zinnig antwoord op mijn vraag weten:

Recent werd in de omgeving waar we gaan wonen een omgevingsvergunning toegekend voor verkaveling in woongebied met agrarisch karakter (lintbebouwing). 

De affichering gebeurde echter niet correct, waardoor wij niet in de mogelijkheid waren om hierop te reageren.

Is de vergunning nu nog geldig en kan gewoon gebruik gemaakt worden van de omgevingsvergunning? Wat kunnen we nu doen om toch nog hierop te kunnen reageren?

Luc Vandamme
47 thumb_up 330 comment
1 jaar geleden

@ Suzanne5,

Waarschijnlijk kan je spijtig genoeg niets meer doen. Er zijn waarschijnlijk geen bezwaren geformuleerd en de verkavelingsvergunning is verleend. Dus alle is "volgens het boekje" verlopen.

Dit is waarschijnlijk terug cliëntelisme en vriendjespolitiek die dit mogelijk maken. De rush ... naar de betonstop is zo ingezet ... wat gaan we nog meemaken voor de eigen broekzak te vrijwaren? en om de maatschappij met de kosten op te zadelen?

Hugo C.
294 thumb_up 1654 comment
1 jaar geleden

@ Suzanne5,

Waarschijnlijk kan je spijtig genoeg niets meer doen. Er zijn waarschijnlijk geen bezwaren geformuleerd en de verkavelingsvergunning is verleend. Dus alle is "volgens het boekje" verlopen.

Dit is waarschijnlijk terug cliëntelisme en vriendjespolitiek die dit mogelijk maken. De rush ... naar de betonstop is zo ingezet ... wat gaan we nog meemaken voor de eigen broekzak te vrijwaren? en om de maatschappij met de kosten op te zadelen?

Er wordt blijkbaar nogal lovend naar de betonstop uitgekeken. Maar vergis u niet. Het is niet voor niets dat men het de "joke" van Schauvliege noemde. Het verwerven van een stuk bouwgrond zal nog een stuk complexer en moeilijker worden. De kost van de betonstop moet betaald worden door de (nog niet gerealiseerde) meerwaarde van de overgebleven bouwgronden. Dus wie is hier het lijdend voorwerp? Degene die wil bouwen zal het gelag betalen.

Hugo C.
294 thumb_up 1654 comment
1 jaar geleden

@ Suzanne5,

Waarschijnlijk kan je spijtig genoeg niets meer doen. Er zijn waarschijnlijk geen bezwaren geformuleerd en de verkavelingsvergunning is verleend. Dus alle is "volgens het boekje" verlopen.

Dit is waarschijnlijk terug cliëntelisme en vriendjespolitiek die dit mogelijk maken. De rush ... naar de betonstop is zo ingezet ... wat gaan we nog meemaken voor de eigen broekzak te vrijwaren? en om de maatschappij met de kosten op te zadelen?

Tot het tegendeel is bewezen neem ik aan dat het toekennen van de verkavelingsvergunning is verlopen zoals het hoort. Maar ik stel mij toch vragen rond de beweegredenen waarom sommige mensen bezwaar indienen. Zo ook hier: als je er heilig van overtuigd bent dat de verkaveling open natuur moet blijven dan had je die percelen kunnen kopen. (En betaalde je belasting op onbebouwde percelen). Maar hier wil je de impact van uw visie en wensen afwentelen op anderen. Het is woonzone dus aanvaardt dat ook andere mensen daar willen  komen wonen en eis niet alles voor u zelf op.

Suzanne5
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
1 jaar geleden

Klopt. Maar in dit geval zijn er procedurefouten gemaakt. Zowel op het vlak van de affichering, als op het vlak van de toekenning (niet in overeenstemming met de plannen van de gemeente). Alles is dus niet volgens 'het boekje' verlopen. Bovendien was de aankondiging verdoken opgesteld, dus ik vrees dat er daarom inderdaad helaas niet voldoende bezwaren zullen zijn ingediend. Reden genoeg voor een nieuw onderzoek. Mijn beweegreden is dus niet 'het niet gunnen dat andere mensen daar komen wonen', maar het zomaar (al dan niet) onrechtmatig toekennen van gronden door de gemeente. En er is zeker bouwgrond genoeg, dat is dus niet het probleem.

Suzanne5
0 thumb_up 6 comment Andere particulier
1 jaar geleden

De grond van de zaak is waarom de gemeente in dit specifiek geval afwijkt van haar eigen ruimtelijke plannen.

Luc Vandamme
47 thumb_up 330 comment
1 jaar geleden

@ Suzanne5,

Waarschijnlijk kan je spijtig genoeg niets meer doen. Er zijn waarschijnlijk geen bezwaren geformuleerd en de verkavelingsvergunning is verleend. Dus alle is "volgens het boekje" verlopen.

Dit is waarschijnlijk terug cliëntelisme en vriendjespolitiek die dit mogelijk maken. De rush ... naar de betonstop is zo ingezet ... wat gaan we nog meemaken voor de eigen broekzak te vrijwaren? en om de maatschappij met de kosten op te zadelen?

Tot het tegendeel is bewezen neem ik aan dat het toekennen van de verkavelingsvergunning is verlopen zoals het hoort. Maar ik stel mij toch vragen rond de beweegredenen waarom sommige mensen bezwaar indienen. Zo ook hier: als je er heilig van overtuigd bent dat de verkaveling open natuur moet blijven dan had je die percelen kunnen kopen. (En betaalde je belasting op onbebouwde percelen). Maar hier wil je de impact van uw visie en wensen afwentelen op anderen. Het is woonzone dus aanvaardt dat ook andere mensen daar willen  komen wonen en eis niet alles voor u zelf op.

Beste Hugo,

Het gaat niet over natuur voor 't groen, voor de vogelkes of voor de bloemekes, enz... Het gaat over de kosten voor de gemeenschap die niet houdbaar zijn in Vlaanderen. Het gaat over kosten om riolering, gas, elektriciteit, internet, kabel, wegen, enz.. aan te leggen en te onderhouden over een veel te grote afstand door lintbebouwing en door ondoordachte bebouwing buiten natuurlijke woonzones. Het gaat over de beperkingen die we anderen (landbouwers, industrie enz...) hierdoor opleggen door de ruimte voor ons privé op te eisen. Het gaat over de door bebouwing gebruikte oppervlaktes die de natuurlijke waterverplaatsingen in de grond verstoren met gevolgen voor onze landbouw, voor onze veiligheid tegen overstromingen, ... het gaat over zoveel meer dan degenen die hun "historisch opgewaardeerde" landbouwgrond kunnen verkopen als bouwgrond. 

Als we binnen 30 jaar tot de vaststelling komen dat deze nutsvoorzeningen en uitrustingen niet meer houdbaar zijn en dus door "overmacht" beslissen deze diensten niet meer aan te bieden in deze kostelijke zones (zoals in Nederland, Duitsland, Frankrijk, UK, ... dit al jaren het geval is) dan zal jij de eerste zijn om te zeggen dat de politiek (de staat/de gemeenschap) geen visie heeft en veel geld (uw belastingen) wegsmijt. Jouw en onze kinderen en kleinkinderen zullen van onze en uw laksheid in bouw/urbanisatie visie, van ons en uw opportunisme en van ons en uw egoisme, de gevolgen dragen. 

En ... als de gemeente, zoals Suzanne5 beweert, afwijkt van haar eigen visie voor ruimtelijke plannen, is dit zelfs op het randje van crimineel gedrag. Zelfs, dit gedrag van een gemeentebestuur verdedigen (binnen of buiten de gemeenteraad), is voor mij verwerpelijk.

@ Suzanne5,

Bij een administratieve handeling bestaat enkel het bezwaar en het beroep tegen een administratieve beslissing. In jouw geval is de beslissing gevallen en kan je waarschijnlijk niet in beroep gaan omdat er geen bezwaar werd ingediend. Dus hier is administratief niets meer tegen te doen. Je kan wel klacht neerleggen bij de politie als je voldoende argumenten en bewijzen hebt. Maar hier zal waarschijnlijk weinig gevolg aan gegeven worden, omdat het parket andere prioriteiten heeft en jouw klacht bij de politie zal ook de administratieve beslissing (verkavelingsvergunning) niet opschorten.

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.