Forum

Bouwellende door vernietigde vergunning

Harley
0 thumb_up 18 comment Bouwer
#Bouwen · 4 jaren geleden

Eventjes “in het kort” hoe wij reeds meer dan negen jaren door een hel gaan ...

Het begon allemaal als een droom toen wij de bouwgrond in tweede bouwlijn kochten, maar is ondertussen door bewezen fouten van de overheid en het gepest van twee buren tot een drama gekomen. Als de buren je welkom heten dat ze de werken bij de eerste steenlegging gaan laten stilleggen en protestborden op hun ramen plaatsen…kan je veronderstellen dat je niet echt welkom bent. Maar dat het zo´n vaart zou lopen en er bovendien zulke mensen bestaan hadden wij echter nooit verwacht. 

Wij zijn dus eigenaar van een perceel bouwgrond in tweede bouwlijn. Het perceel is gelegen in woongebied krachtens het gewestplan zoals vastgesteld middels KB van 30 mei 1978. Op 7 januari 1963 leverde het college van burgemeester en schepenen een verkavelingsvergunning af. Volgens deze verkavelingsvergunning werd ons perceel beschouwd als lot.  

Middels akte van 21 juni 2006 kochten wij ‘een perceel bouwgrond’ In de aankoopakte werd verwezen naar het gunstig stedenbouwkundig attest van de Stad AALST van 19 mei 2006 waarin werd bevestigd dat het perceel voor bebouwing in aanmerking komt. De Stad AALST bevestigde in een schrijven van 24 april 2006 – waarnaar wordt verwezen in de authentieke akte – dat het perceel is gelegen in woongebied volgens het gewestplan. De Stad AALST maakte geen melding van een niet vervallen verkaveling. 

Op 20 november 2006 verleende het college van burgemeester en schepenen van AALST een stedenbouwkundige vergunning aan ons voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een tuinhuis en de aanleg van verhardingen. Tegen vermeld besluit werd door een buur een schorsings- en vernietigingsprocedure gevoerd bij de Raad van State. In arrest van 13 november 2007 verwierp de Raad van State de vordering tot schorsing. Vijf jaar later, in een arrest van 18 januari 2011 vernietigde de Raad de bouwvergunning van 20 november 2006.  

Inmiddels hadden wij de vergunning reeds uitgevoerd en bevindt er zich een woning op het perceel conform de vergunning van 20 november 2006. Het arrest vernietigde de stedenbouwkundige vergunning. De Raad van State oordeelde dat de gemeente niet duidelijk had aangegeven op welke goede gronden zij had besloten dat de verkavelingsvergunning was komen te vervallen. Na het vernietigingsarrest diende het college van burgemeester en schepenen terug uitspraak te doen omtrent de bouwaanvraag voor het bouwen van een woning met tuinhuis en verharding. 

Het college van AALST besliste op 2 mei 2011 om de vergunning te weigeren aangezien het perceel volgens het college was gelegen binnen de grenzen van een niet-vervallen verkaveling dewelke het perceel aanduidde als ‘tuinbouwgrond’. Het college stelde in haar besluit echter wel op zeer uitvoerige wijze dat de bouw van een vrijstaande eengezinswoning zoals aangevraagd perfect verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening en ter plaatse kan aanvaard worden. Het college motiveerde: Het college weigerde de stedenbouwkundige vergunning om de enkele reden dat deze op dat ogenblik de mening was toegedaan dat de verkavelingsvergunning nog niet vervallen was en de voorschriften ervan nog golden.

Op 1 juni 2011 hebben wij beroep aangetekend bij de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. Wij toonden tijdens de beroepsprocedure aan dat de verkavelingsvergunning van 1963 was komen te vervallen op grond van artikel 57bis van 29 maart 1962. Dit betreft een andere vervalregeling dan deze die aan bod kwam bij de Raad van State (art. 192 DRO). Dit betekent dat de verkavelingsvergunning is komen te vervallen en het perceel dus niet is gelegen binnen de grenzen van een verkaveling. Dit heeft als gevolg dat het perceel enkel is gelegen in woongebied krachtens het gewestplan en de aanvraag enkel diende te worden getoetst aan de goede ruimtelijke ordening. Het college besliste in eerste aanleg reeds dat het aangevraagde verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening in de onmiddellijke omgeving. 

De Deputatie verleende op 25 augustus 2011 opnieuw een stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van een vrijstaande eengezinswoning en een tuinhuis en de aanleg van verhardingen. Middels verzoekschrift van 14 oktober 2011 vorderen de buren de nietigverklaring van vermeld deputatiebesluit bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen die ondertussen de vergunning voor de tweede maal heeft vernietigd.  

De stad Aalst zal eveneens geen beroep aantekenen tegen de beslissing van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar (onderzoek opheffing van de verkaveling) en zij wachten voorlopig de uitkomst van de cassatieprocedure bij de Raad van State af. De RvS heeft ondertussen het vonnis van de Raad voor vergunningsbetwistingen vernietigd, die nu opnieuw een vonnis mag vellen…  

Dit betekent dat wij momenteel een “onverkoopbare” woning zonder vergunning bezitten en de rechter van het Hof van beroep te Gent in januari 2016 de afbraak van de woning kan bevelen…

Het feit dat wij in deze zaak geen enkele schuld treffen en toch moeten vechten om onze woning te mogen behouden heeft ons zowel mentaal als financieel gewurgd. Wij hebben immers niet enkel het pesten moeten ondergaan, maar hebben ook reeds meer dan 30000 EURO betaald aan gerechts- en advocatenkosten en het pesten stopt nog steeds niet.

Indien je niet kan vertrouwen op beslissingen die de overheid voor zijn burgers neemt is het al ver gekomen. Bovendien loop je steeds tegen een muur van onbegrip, twijfels, onmacht en onzekerheid … dit is het einde van mijn gezin en zelfs ons “droomhuis” met alle gevolgen maar niet het einde van de strijd tegen het onrecht dat ons is en nog steeds wordt aangedaan, want zoiets doe je als overheid je burgers niet aan. Had de Stad AALST immers NEGEN JAAR GELEDEN een correct attest afgeleverd hadden wij die grond nooit gekocht, daar nooit een huis gebouwd en hadden die onverdraagzame buren ons NOOIT zulke ellende kunnen bezorgen. 

Ondertussen staat ons leven wel stil alsof we een terminale kankerpatiënt zijn met een klein beetje hoop op genezing…

 

Alle reacties

charlyse
8 thumb_up 58 comment
3 jaren geleden · Bedankje ontvangen

De stad Aalst verleent een vergunning omdat ze de mening toegedaan was,  ..... 

De stad Aalst had dus een “verkeerde mening” en heeft fouten gemaakt. Het getuigt van “onbehoorlijk” bestuur en onbekwaamheid.

Kan de gemeente niet verantwoordelijk gesteld worden voor jullie lijden en schade?

Het is nogal al te gemakkelijk dat een overheidsinstelling fouten mag maken waarvan de nadelige gevolgen voor een gewone burger zijn.

Het wordt tijd dat gemeenten hun verantwoordelijkheid in dergelijke zaken opnemen en niet afschuiven (getuigt van machtsmisbruik).

Anderzijds is de buurman de boeman. Welk belang heeft hij om in te gaan tegen de verleende vergunningen?

Kortom overheidsinstellingen kunnen procederen tot in het oneindige met belastinggeld van de burgers. Ze kunnen zich de beste en duurste advocaten van het land permiteren en staan niet stil bij het "lijden" die ze de betrokken burgers aandoen. Het is heel gemakkelijk een beslissing, een vonnis, een arrest uit te spreken en zich versteken achter wetten, decreten, zonder stil te staan bij de vraag "is de beslissing redelijk?  

Een onderzoek (vanaf de stedenbouwwet van 1962) naar de kemels, fouten, gesjoemel (welke niet in de pers komen) die gemeenten en hogere instanties (ook stedenbouw) op hun kerfstok hebben waarbij de betrokken (individuele) burgers schade lijden heb ik nog niet gevonden. Dergelijk onderzoek zou zeer passend zijn. En laat dit dan eens in de pers verschijnen!!!!!!

Harley
0 thumb_up 18 comment Bouwer
3 jaren geleden

Wij hebben sedert 11/8 onze DERDE vergunning van de deputatie mogen ontvangen. De buur zijn belang is dat hij naast de grond heeft gegrepen en zijn nijd en jaloezie primeren op gezond verstand. Hij heeft 45 dagen om opnieuw bezwaar in te dienen... De stad en provincie hebben wij jaren geleden gedagvaard mr de rechter besliste toen dat wij geen schade lijden... 10 jaar ellende met alle gevolgen zijn niet te overzien. Als de burgervader dan zonder blozen in je gezicht zegt dat wij maar niet moesten bouwen tijdens de lopende procedure heb je het helemaal gehad... met wat geluk was er dan hopelijk nog plaats geweest in een opvangcenter. Tenslotte op een eventuele 4 de vergunning ga ik zoals ik mij nu voel niet wachten en dat zal dan hoogstwaarschijnlijk wel in de pers komen ...

charlyse
8 thumb_up 58 comment
3 jaren geleden

De redelijkheid is ver te zoeken doch de moed zeker niet opgeven - er is terug een stedenbouwkundige vergunning.

Blijkbaar kan een burger niet vertrouwen op haar overheidsinstellingen - hier voor wat het verlenen van "stedenbouwkundige vergunningen" betreft.

Moet een burger /koper van een stuk grond het werk beginnen controleren van de gemeentelijke ambtenaren en zelf een onderzoek instellen of die verleende vergunning al dan niet in strijd is met een of ander artikel uit de wetgeving vooraleer te kopen en/of te bouwen.

De uitspraak van de burgemeester van de stad Aalst getuigt van onkunde en op deze wijze wordt de schuld naar u toegeschoven (je moest maar niet ….) terwijl de stad Aalst en natuurlijk de gebuur de oorzaak zijn van alle miserie.

De schade is niet bewezen. Dit is ook voor mij heel herkenbaar.

Ik vraag mij af welke functie uw gebuur heeft in zijn professioneel leven? Heeft hij connecties met ambtenaren van de stad? Hij moet alleszins heel goed op de hoogte zijn van de wetgeving en heel goed weten met wat hij bezig is.

Het is misschien een troost maar wij hebben iets gelijkaardigs meegemaakt en zijn ook nog niet aan het einde van onze miserie, integendeel.

Maar de moed niet laten zakken, je moet het hen niet gunnen.

Harley
0 thumb_up 18 comment Bouwer
3 jaren geleden

Onze advocaat mocht op heden een schrijven ontvangen van de raadsman van onze buren waarmee hij meedeelt dat zij in de procedure voor het Hof van Beroep de onwettigheid van de recent bekomen stedenbouwkundige vergunning van de Deputatie nog steeds zullen opwerpen...

charlyse
8 thumb_up 58 comment
3 jaren geleden

De gebuur geeft nog altijd niet op. Ik vermoed dat het hem niet zozeer meer om de vergunning zelf gaat maar om zijn eer te redden. Elk redelijk persoon legt zich neer bij de beslissing.

De geldbeugel van de advocaten wordt alleen maar dikker.

Uit ervaring weet ik dat men in dergelijke omstandigheden zich niet moet laten leiden door emoties. Hou alle correspondeite goed bij. Krijg je kopië van de brieven die je advocaat ontvangt?

Hou de moed erin. 

 

3 thumb_up 14 comment
3 jaren geleden

Er is al heel wat rechtspraak voorhanden waarbij gemeenten daadwerkelijk aansprakelijk zijn gesteld voor dergelijke 'stedenbouwkundige' fouten die door hen werden begaan. Belangrijkste struikelblok is vaak evenwel de concrete begroting van de door de betrokkene geleden schade.

arrow_forward

Annelies Maes maakt deel uit van Villa Juris Advocaten uit Hasselt. Meer info.

Harley
0 thumb_up 18 comment Bouwer
3 jaren geleden

Ik denk dat de teller momenteel op 5 lopende procedures staat, ben wel eventjes de tel kwijt geraakt... Op de zitting van afgelopen vrijdag van het Hof van Beroep in Gent, werden tussen partijen conclusietermijnen bepaald. De tegenpartij dient te concluderen tegen 15 november e.k..  Wij dienen te concluderen tegen 15 januari e.k.. Het dossier staat geagendeerd op zitting van 17 maart 2017 om 12 uur. Afwachten wat er ondertussen met onze DERDE bouwvergunning gebeurt... de buren hebben immers nog de tijd tot half oktober om hun bezwaren te formuleren.

charlyse
8 thumb_up 58 comment
3 jaren geleden

Waar en hoe kan men die rechtspraak vinden? Kan men als gewone burger hier gemakkelijk toegang toe krijgen?

Harley
0 thumb_up 18 comment Bouwer
3 jaren geleden

Geachte
De buren betwisten de wettigheid van deze vergunning opnieuw.
Vriendelijke groet
advocaat

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.