Forum

Geluidsisolatie tussen 2 woningen

Doriendewaegeneer
0 thumb_up 3 comment Andere particulier
#Isolatie · 10 maanden geleden

Sinds vorig jaar nieuwbouw sleutel op de deur. Onze woning hangt aan een andere. Tussen de woning zou er volgens het lastenboek geluidsdichte isolatie moeten geplaatst zijn. De woning die aan onze woning hangt is nog maar sinds 2 maanden afgewerkt. We ondervonden al heel veel geluidsoverlast van de werkmannen. Niet het geboor ofzo maar het gebabbel. Het leek alsof ze in onze kamer naast ons bed stonden. Hebben dit al aangegeven aan de bouwfirma, zelf de definitieve oplevering geweigerd. De firma zei dat we minder last zullen ondervinden wanneer de woning afgewerkt en bemeubeld was. Dit heeft echter geen beterschap. We horen gebabbel van onze buren alsof ze bij ons in de kamer staan, de horen kastdeuren open en dicht gaan. Als men de trap op of af gaat. Ook de buren hebben dit aangegeven en hebben dezelfde hinder. We heb en de bouwfirma al enkele malen op de hoogte gebracht maar ze geven geen gehoor aan onze vragen. Iemand die ons soms raad kan geven, welke stappen we kunnen ondernemen? Dit is ons droomhuis maar dit willen we echt niet. (onze vorige woning hing ook aan een ander huis en hadden we dit niet). Kunnen we hieromtrent advies krijgen? 

Alle reacties

Hugo C.
294 thumb_up 1657 comment
10 maanden geleden

Hoe staat de scheimuur getekend op jullie bouwplan? Daar volgens de EPB-richtlijnen de wand tussen de 2 woningen een U-waarde moet hebben van maximaal  0.6W/m²K zal iedere bouwheer zijn scheimuur optrekken op 2cm van de perceelscheiding. De ruimte daartussen wordt opgevuld met isolatie, gewoonlijk neemt men Isover Partywall van 4cm dikte. Tussen beide muren worden er geen bindingen gemaakt. Op het EPB-verslag zou ook een en ander moeten vermeld zijn. Spreek er eens over met de EPB-verslaggever welke informatie hij ontvangen heeft van het SOD-bedrijf.

Het is bijna onmogelijk om nog normale bewonersgeluiden van de buur te horen. Het bevestigt in elk geval uw vermoeden dat er maar een enkelvoudige muur is opgetrokken zonder isolatie.

Probeer eens de totale dikte van de  scheimuur te meten  : Aan de buitenzijde de afstand tussen venster bij u en bij de buur en aan de binnenzijde de 2 afstanden tot de scheimuur. Het verschil zou  rond de 34cm moeten zijn (bepleistering inbegrepen).

Voor de EPB kan er ook nog een boete volgen indien de isolatie ontbreekt.

Luc Vandamme
47 thumb_up 330 comment
10 maanden geleden

Beste Doriendewaegeneer

Als in het lastenboek staat dat er aandacht moet besteed worden aan geluidsisolatie, dan moet ze minstens voldoen aan de norm S 01-400-1. De bepalingen van dikte en materiaalkeuze in het lastenboek is dan enkel informatief en als een minimum te beschouwen. 

De WTCB heeft reeeds in 2008 (nog steeds actueel) een publicatie hieraan gewijd en deze is te gebruiken als er bouwgeschillen zijn. Deze publicatie legt de norm uit en ook voor de afgewerkte bouw. De brochure geeft ook een aantal voorbeelden/richtlijnen hoe men deze norm kan bereiken.

link: http://www.belblock.be/publicaties/extra/dossier_nieuwe_akoestische_criteria_woongebouwen1.pdf

Hugo C.
294 thumb_up 1657 comment
10 maanden geleden

Volgens lastenboek isolatie spouw pur dikte 10 cm. Scheidingsgevel: geluidsisolatie partywal 3 cm. 

Komt er nu op aan om te weten te komen of de uitvoering in overeenstemming is met het lastenboek. De dikte meten van de scheimuur of uit metingen afleiden zal u al toelaten om te oordelen of er een dubbel muurblad is geplaatst. Vervolgens de aanwezigheid van isolatie vaststellen kan enkel door ergens een gaatje  juist doorheen het eerste (uw) muurblad te boren en met een priem controleren .

Inzake geluidsisolatie bestaat er geen dwingende regelgeving behalve indien het lastenboek er melding van maakt (wat bij u het geval is).

Hugo C.
294 thumb_up 1657 comment
10 maanden geleden

Volgens lastenboek isolatie spouw pur dikte 10 cm. Scheidingsgevel: geluidsisolatie partywal 3 cm. 

Is volgens het lastenboek  de scheidingsgevel dubbel uitgevoerd met een spouw van 3cm?

Luc Vandamme
47 thumb_up 330 comment
10 maanden geleden

@ Hugo C.

Het gaat niet over dwingende wetgeving, maar de wetgever legt wel een minimum verplichting op als geluidsdemping voor de koper belangrijk is. Deze wens kan bvb uitgedrukt en vastgelegd worden in een contract, in een bezwaarschrift, in een ander schriftelijk document. 

Zo'n vastleggen in een contract, is bvb. de vermelding in een lastenboek (hier het geval volgens vraagsteller). Dit betekent, dat van dat ogenblik af, een uitvoering gegarandeert moet worden die minstens voldoet aan de norm. Het lastenboek geeft enkel weer hoe de leverancier (aannemer) dit zal aanpakken. De klant, of de buur van de klant, kan niet oordelen of dit voldoende is, daarom blijft de leverancier verantwoordelijk voor de uitvoering volgens de norm. De leverancier (aannemer) kan trouwens van zijn lastenboek afwijken, indien hij merkt dat hij niet voldoet aan het gevraagde (= de norm volgens de wet). Hiervoor kan hij trouwens een meerprijs vragen indien de oorzaak hiervan buiten zijn verantwoordelijkheid ligt of indien de omstandigheden verandert zijn tussen het ondertekenen van het contract en de uitvoering ervan. 

Een advocaat kan vraagsteller hierin helpen om zijn terechte ongerustheid over te brengen naar zijn buur. Er is geen contractuele of andere band tussen de vraagsteller en de aannemer van het huis van de buur. Dus zal de vraagsteller zijn buur moeten aanspreken, want het is de buur die de opdrachtgever is en die kan eventueel zijn aannemer aanspreken. 

Luc Vandamme
47 thumb_up 330 comment
10 maanden geleden

Doriendewaegeneer

De definitieve oplevering weigeren voor een "gebrek" dat niet werd vastgesteld bij de voorlopige oplevering of een "gebrek" dat nog geen grond heeft (door dat er werken buiten uw gebouw hieraan ten grondslag zijn), heeft geen zin en verhindert de automatische definitieve oplevering niet. Uw opmerking zal wel geacteerd worden, maar heeft geen juridisch gevolg voor de definitieve oplevering.

U moet uw buur in gebreke stellen, omdat zijn opdracht (mogelijk gebrekkig) aan de oorsprong ligt van het "schade" (geluid) , dat u vaststelt. U kan ook wel uw verkoper (aannemer? bouwpromotor? ...) in gebreke stellen, omdat deze mogelijk onvoldoende aan uw kant heeft geïsoleerd.

2 TIPS:

- Uw buur kan (moet) dit wel vermelden bij de voorlopige oplevering als deze nog niet heeft plaatsgehad.

- indien het tot een rechtzaak komt en er metingen gebeuren, moet de huizen leeg zijn, want de norm S01-400-1 is geldig voor een woning en zonder mobiele belasting (meubelen, ...). Dus de huidige argumentatie van uw leverancier is "u met een kluitje in het riet sturen".

Hugo C.
294 thumb_up 1657 comment
10 maanden geleden

@ Hugo C.

Het gaat niet over dwingende wetgeving, maar de wetgever legt wel een minimum verplichting op als geluidsdemping voor de koper belangrijk is. Deze wens kan bvb uitgedrukt en vastgelegd worden in een contract, in een bezwaarschrift, in een ander schriftelijk document. 

Zo'n vastleggen in een contract, is bvb. de vermelding in een lastenboek (hier het geval volgens vraagsteller). Dit betekent, dat van dat ogenblik af, een uitvoering gegarandeert moet worden die minstens voldoet aan de norm. Het lastenboek geeft enkel weer hoe de leverancier (aannemer) dit zal aanpakken. De klant, of de buur van de klant, kan niet oordelen of dit voldoende is, daarom blijft de leverancier verantwoordelijk voor de uitvoering volgens de norm. De leverancier (aannemer) kan trouwens van zijn lastenboek afwijken, indien hij merkt dat hij niet voldoet aan het gevraagde (= de norm volgens de wet). Hiervoor kan hij trouwens een meerprijs vragen indien de oorzaak hiervan buiten zijn verantwoordelijkheid ligt of indien de omstandigheden verandert zijn tussen het ondertekenen van het contract en de uitvoering ervan. 

Een advocaat kan vraagsteller hierin helpen om zijn terechte ongerustheid over te brengen naar zijn buur. Er is geen contractuele of andere band tussen de vraagsteller en de aannemer van het huis van de buur. Dus zal de vraagsteller zijn buur moeten aanspreken, want het is de buur die de opdrachtgever is en die kan eventueel zijn aannemer aanspreken. 

Geluidsdemping werd niet expliciet opgenomen in het lastenboek, ook geen nadere specificaties omtrent de te behalen resultaten. Dus een norm aanhalen die niet dwingend is, ook niet bedongen is in de overeenkomst en ook niet behoort tot  de aandachtspunten in de woningbouw zal weinig bijbrengen. Blijkt enkel het plaatsen van Isover Partywall voorzien te zijn, waarmede aan de EPB regelgeving wordt voldaan en tegelijkertijd  ook een geluidsisolerende eigenschap heeft. 

Dus hetgeen men hier moet ondernemen is nagaan in hoeverre de aannemer(s?) de bouwplannen correct hebben uitgevoerd en meer specifiek hoe de scheimuur tussen beide woningen is uitgevoerd.

In principe mogen de ruwbouwconstructies van beide gebouwen niet aan elkaar komen of  op enigerlei wijze  met elkaar verbonden zijn, zodat de geluidsoverdracht langs die weg uitgesloten is .

Het is dus afwachten hoe de scheidingswand juist is uitgevoerd. Aangezien het een SOD-project is zal men ook niet teveel moeten rekenen op de deskundigheid en correcte  info van de architect.

Luc Vandamme
47 thumb_up 330 comment
10 maanden geleden

1. EPB houdt geen rekening met geluidsisolatie, noch met water af- of toevoer, noch met architectuur en  ... EPB houdt alleen rekening met energiehuishoudig van een gebouw. 

2. tegemoetkomen aan geluidscomfort (wens van de klant), wordt hier tot uiting gebracht door de maatregelen beschreven in het lastenboek.

3. als er niets beschreven staat in het lastenboek of eender welk ander document, is er ook geen noodzaak om geluidsisolatie te plaatsen (niet dwingend). Maar als er ergens een minste aanduiding is, dan is dit een aanduiding dat dit wel eens belangrijk kon zijn. Dan is de norm S01-400-1 "normaal akoestisch comfort" altijd van toepassing op gebouwen voor bewoning. Dit is dan ook afdwingbaar voor de rechtbank.
De norm S01-400-1 "hoog akoestisch comfort" is enkel afdwingbaar voor de rechtbank als deze specifiek vermeld staat in het contract of enigerlei brochure/schriftelijke communicatie van de verkoper.

4. Er worden nog steeds bouw-/verbouwigscontracten gemaakt waar er bewust geen allusie gemaakt wordt op enige geluidsdemping in enig document/plan. In deze gevallen is dan ook de S01-400-1 norm niet van toepassing. Hier wordt natuurlijk ook bewust van gebruik gemaakt door de opdrachtgever om bvb. te vermijden dat een gemeenschappelijke muur (bij verbouwing van huizen en appartementen) moet ontdubbeld worden (= oppervlakteverlies voor de opdrachtgever na verbouwing). 

Hugo C.
294 thumb_up 1657 comment
10 maanden geleden

Om hier verder te kunnen discuteren moet geweten zijn hoe de scheidingswand tussen beide woningen is uitgevoerd en hoe het op beide plannen is voorzien. Is het hetzelfde Sod-bedrijf dat beide woningen heeft gebouwd?

Laat je e-mailadres achter en we houden je de hoogte van nieuwe antwoorden en reacties op deze vraag.