Livios: Bouwen aan morgen


WONING KOPEN - JURIDISCH

  Lid sinds 08/09/2017

 • Andere particulier
 • Lid sinds 08/09/2017
 • 6 vragen gesteld
 • 1 vraag beantwoord
 • 0 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 0 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


WONING KOPEN - JURIDISCH
 • Andere particulier | Woont in WENDUINE - DE HAAN

Geschiedenis


BETREDEN PARKEERPLAATSEN - THEORETISCH & INFORMATIEF

Mijn vraag sluit een beetje aan bij een eerder gestelde vraag over 'REGELS OP PRIVEPARKING'.

Mogen mede-eigenaars van een appartement die een garage bezitten doch geen parkeerplaats de parkeerplaatsen van derden betreden bij het buiten rijden? Mogen ze meebepalen wat al dan niet op die parkeerplaatsen mag geplaatst worden? Bv. bloemen, kasseien, banken etc... Mag of kan bij dispuut geeist worden de parkeerplaatsen hoedanook niet te betreden? Hebben die derden rechten hoewel ze beduidend minder quotiteiten bezitten om hun eigendom te vrijwaren, te verhuren te bezetten naar eigen goeddunken etc...? 

Moet een mede-eigenaar van een appartement MET GARAGE de mogelijkheid hebben om een scooter (vervoer minder mobiele persoon)  op de gemeenschappelijke grond ERGENS te kunnen plaatsen? Bv. een hoek of tegen een muur die het buitenrijden van een andere eigenaar belemmerd? Tot waar reikt de ratio, de emotie of het juridische?

Alvast van harte dank bij voorbaat. Een dank u wel volgt zeker.

Mvg

VANDEWALLE Roland

Décharge van de rekeningen.

1 reactie ·

Is het verklaarbaar dat op een AV de syndicus geen décharge krijgt voor de rekeningen doch de commissaris van de rekeningen met eenparigheid wel décharge krijgt? Is hier sprake van een juridische tegenstrijdigheid of een soort onlogica? 

Décharge van de rekeningen.

1 reactie ·

Reactie van CDR

Natuurlijk kan de rekencommissaris  décharge krijgen en de syndicus niet. Als de rekencommissaris zijn taak naar behoren heeft vervult en de boekhouding nauwkeurig heeft nagekeken en de gebreken, fouten heeft gemeld welke  hij heeft vastgesteld. De syndicus is altijd alleen verantwoordelijk voor zijn beheer. De rekencommissaris moet inbreuken melden aan de VME en de RVME en ook aan de syndicus. Hij moet fouten en inbreuken wel vermelden in zijn jaarverslag. Indien de A.V. vindt dat de rekencommissaris zijn opdracht naar behoren heeft vervuld, dan is décharge een logisch gevolg. 

Stemrecht op de AV.

1 reactie ·

Afgelopen zaterdag hadden we onze jaarlijkse Algemene Vergadering. Vermits ik niet langer aanwezig wens te zijn vervangt mijn vrouw me. Vorig jaar en dit jaar vroeg de syndicus haar expliciet naar een volmacht zo niet zou ze niet mogen participeren aan de stemmingen. Begrijp ik het niet, ben ik onwetend of zie ik iets over het hoofd? Een andere mede-eigenares werd hierop niet aangesproken vandaar dat wij dit onderling zeer bizar vonden. Kunt u me een mogelijke verklaring geven? Wij zijn getrouwd onder het wettelijk stelsel met gemeenschap van goederen.

Twee de syndicus vond het onbetamelijk dat er met tweederde (4) van de mede-eigenaars informeel overleg werd gehouden enkele weken geleden. Niet om te beïnvloeden maar om te verduidelijken. Ze vond het niet kunnen dat dit niet met iedereen geschiedde en dat enkel de AV aangewezen is om openlijk van gedachten te wisselen. Heeft ze een punt of is dit de waanzin voorbij? Het betreft een appartementsblok met zes mede-eigenaars.  

Mvg

VANDEWALLE Roland

Stemrecht op de AV.

1 reactie ·

Reactie van Kris M

Het staat jullie vanzelfsprekend vrij om met (een deel van) de eigenaars overleg te plegen en standpunten af te spreken.  Gewoon niet ingaan op dat soort opmerkingen.  Gedraag je wel conform de basisakte en de wet op de medeeigendom.

Als jullie het appartement samen gekocht hebben dan spreekt de syndicus je aan in hun schrijvens met beider namen.  Als alleen jij als eigenaar genoteerd staat dan is het normaal dat ze voor uw vrouw een volmacht vraagt.  Laat dit in voorkomend geval aanpassen door haar het relevante deel van de aankoopakte te bezorgen.

Waterinsijpeling in appartement

Acht jaar geleden kregen we gelijkgronds water binnen in de gang annex garages an ons appartementsgebouw. Na heel wat commotie werd op advies van de syndicus geopteerd voor een door haar voorgestelde aannemer om de herstelling uit te voeren. Vervolgens werd zonder ons te informeren een onderaannemer aangesproken die de herstelling heeft uitgevoerd (ongeveer 11000 Euro). Sinds dit voorjaar krijgen we opnieuw te maken met waterinsijpeling. Dezelfde aannemer heeft kosteloos de herstelling uitgevoerd. Doch ons probleem is niet opgelost maar nu beweert de aannemer dat hij bijkomende en verbeterde werken wil uitvoeren mits we bereid zijn een kostprijs van 2800 Euro te betalen plus BTW. Kunnen wij aanspraak blijven maken op garantie? Wetende dat in principe onze garantietermijn verstrijkt eind 2020? Neemt u me kwalijk als ik stel dat ik nog weinig vertrouwen heb in de gang van zaken? Wat kunnen we ondernemen om de zaak sereen op te lossen?

REGELS OP PRIVEPARKING.

3 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Wel heerst hier datgene wat door contracten is gevestigd. Indien men u ooit 'rechten' verkocht, moet men zorgen dat u deze kunt uitoefenen, er van kunt genieten ...

U kunt zich richten tot uw verkoper van destijds.

Een andere optie lijkt mij dat u een recht van doorgang mag claimen naar dat stukje waarop u rechten heeft verworven.

Vriendelijke groeten

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

REGELS OP PRIVEPARKING.

3 reacties ·

Reactie van Kris M

Al zeker als het uw aangekochte parkeerplaats betreft (en ook als het een gemeenschappelijke parkeerplaats zou zijn wat niet gebruikelijk is)

Op de volgende VME de toegang op de agenda zetten en een huishoudelijk reglement opstellen dat enkel in de gemarkeerde parkeervakken mag geparkeerd worden.  Of bv enkel voor garages indien dit de doorgang niet belemmert.  Zoniet wordt er gesleept.  Zeker als iedereen toegang heeft dit afficheren.  Je kan dan laten wegslepen (op uw kosten en dan terugvorderen van de overtreder (via de vrederechter))  Politie komt niet tussen omdat dit privéterrein is.  

Mocht uw redelijk voorstel weggestemd worden dan kan je binnen de 4 maanden naar de vrederechter tegen de VME procederen om alsnog uw gelijk te halen.  Best een advocaat inschakelen die gespecialiseerd is in mede-eigendom.  Let er op dat je claim gegrond is door oa geen akkoord te stemmen op agendapunten die uw claim tegenspreken.  

REGELS OP PRIVEPARKING.

3 reacties ·

Reactie van WONING KOPEN - JURIDISCH

Beste adviseurs

Alvast heel hartelijk dank voor jullie engagement om op mijn vraag te antwoorden.

Tx

VANDEWALLE Roland

KOPEN VAN EEN WONING

Iemand in de familie is feitelijk samenwonend met een vrouw en 3 kinderen van twee verschillende vaders uit eerdere relaties. Sinds zowat anderhalf jaar hebben ze een relatie en nu willen ze samen het huis kopen dat ze momenteel huren. Welke zijn de fiscale, financiële en andere juridische zaken waarmee ze zeker rekening moeten houden?