Livios: Bouwen aan morgen


Luc Vandamme

  Lid sinds 23/10/2012

 • Verbouwer
 • Lid sinds 23/10/2012
 • 1 vraag gesteld
 • 115 vragen beantwoord
 • 10 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 15 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Luc Vandamme
 • Verbouwer | Woont in Dendermonde
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 · Volgende

Luchtvochtigheid in nieuwbouwwoning

33 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

@Iceberg.

....
Ik sprak ook over plaatsing van mogelijke toevoer en afvoer en de wettelijke normen die gelden.
....

Er zijn geen wettelijke normen, alleen oude richtlijnen van de WTCB en het is af te vragen of deze nog actueel zijn met de ervaring die er nu al bestaat.

Ventilatie D : Renson ,Vasco of Zehnder?

Reactie van Luc Vandamme

Sympathieke uitdrukking ...

Zehnder of eender welk ander systeem houdt rekening met de drukval anders is het geen D-systeem. De drukval wordt als basis "gebalanceerd" door de instelling van de ventilatiemonden bij de opstart van het systeem. Daarom is het goed dat deze afstelling regelmatig eens herhaald wordt, zeker als er bij het reinigen van deze monden ongewilde verstellingen gebeuren. Ik laat dit doen om de 5 jaar.

Verkoopstechnieken zijn er in alle vormen en zeker als het over 56 eenheden gaat. Dan speelt de marketing natuurlijk een belangrijke rol (al dan niet geholpen door de EPB)

En nu de doodslager ...

Ik onderhoud mijn systeem door ieder jaar de WTW te verwijderen, te drogen en te stofzuigen. Ik haal ook alle stof weg van de schoepen van de ventilatoren en zal het hele  syteemhuis en buizen (de eerste 80 cm, waar ik aankan) ook  stofzuigen. Daarna monteer ik alles terug en vul het logboek in van de unit. Dit maakt deel uit van mijn "As-built" dossier.

Ik doe dus enkel wat in de handleiding staat en wat iedere professionele partner moet doen voor onderhoud. En dit is dus net iets meer dan regelmatig mijn filters vervangen ...

Graag advies ivm plaatsen van zonnecollectoren.

Reactie van Luc Vandamme

De maximale opbrengst bekomt men als de zonnestraling loodrecht op de collectoren invalt. In de praktijk is dat niet haalbaar en zal men zich tevreden stellen met een vaste positie van de zonnecollectoren waarbij gemiddeld gezien een maximale, of beter een optimale, opbrengst wordt bekomen. 

In België schommelt de hoogste stand van de zon (om 12u00) tussen 15° (op 21/12) en 62° (op 21/06). Algemeen wordt in België een helling van de zonnecollectoren tussen 30 en 40° als goed beschouwd. Gebruikt men de zonnecollectoren ook voor verwarming dan zal men inderdaad trachten een optimale opbrengst te bekomen in de winterperiode door de collectoren een grotere helling te geven tot 60°-65°. Maar hier speelt het economisch rendement in vgl met andere systemen een grote rol. Voor woningen met weinig warmteverliezen is het haalbaar , voor wonigen met veel warmteverliezen zal de investering te groot zijn.

U heeft gelijk dat als bijverwarming een doorstromer een beter rendement geeft. Maar er zijn toch enkele bedenkingen: vooreerst moet de doorstromer geschikt zijn om aan de koudwateraanvoer ook water te ontvangen van 60°, dit is niet vanzelfsprekend zeker niet bij systemen met een rubberen membraan om de gasklep te openen van de doorstromer. Afhankelijk van de afstand tussen boiler en doorstromer zal deze laatste telkens starten als de warmwaterkraan wordt geopend en terug stoppen zodra het sww passeert. 

Wat het dekkingsgraad betreft dit is een getal dat berekend wordt in functie van  parameters en de hydraulische configuratie van het systeem. Dit laat toe om diverse systemen (oa aantal collectoren) met elkaar te vergelijken. Maar uiteindelijk is het aantal uren effectieve zonneschijn bepalend voor de werkelijke dekkingsgraad en dat is verschillend van jaar tot jaar. Men mag dus de bekomen dekkingsgraad van het ene jaar niet  vergelijken met deze van een ander jaar om bepaalde ingrepen op de installatie te evalueren. 

Maar men moet altijd het beoogde doel voor ogen houden en dat is dat vanaf april/mei tot september een goed geconcipieerde zonneboiler u nagenoeg autonoom van sww zal voorzien en dat uw cv-installatie af staat. En dat is de grootste besparing.

Zoals je schrijft is de opbrengst van een zonneboiler tussen 16 april en 30 september geen probleem en hangt het af van een goed geconcipieerde zonneboiler/buffer.

Wel een goed geconcipieerde zonneboiler hangt primair af van

1. het energieopslagvolume ten opzichte van het verbruik. Hoe meer energieopslag, hoe meer de buffercapaciteit van deze boiler (of buffer) de bewolkte dagen kan overbruggen => Met een grote energieopslag kan je zonder problemen van 15 april tot 30 september een 100% dekking heel dicht benaderen. Bij mij is dit [gemeten] in deze periode 97% SWW dekking met een 250 l/persoon opslag.

2. hoeveel bruikbare energie je er kan uithalen: als je de bruikbare energie beperkt tot de zonne energie opgeslagen tot een t° van uw SWW vraag (en uw boiler/buffer dan na te verwarmen), is dit kleiner dan wanneer je de zonne energie in je  boiler/buffer ook kunt gebruiken aan nog lager temperaturen voor uw SWW (door deze dan na te verwarmen na uittrede uit de boiler/buffer verkrijg ik een hogere dekkingsgraad).

Wanneer is bovenstaande nog  belangrijker? Wel wanneer er minder zonaanbod is van 1 januari tot 15 april en van 1 oktober tot 31 december. Om dan zoveel mogelijk  energie in boiler te krijgen, speelt de helling van uw collectoren een primaire rol. In de zomer (= overaanbod van zonne energie) is er praktisch geen verschil in opbrengst bij collectoren onder een helling van 20° of 60°. In de winter is het aanbod zonne-energie kleiner en moet deze energie zo goed mogelijk worden opgevangen, vandaar dat de helling vooral bepaald moet worden in functie van deze periode. En daarom zal men de collecctoren tussen 40° en 60° plaatsen in functie van het aantal collectoren in de opzet van het syteem. Als er een overaanbod aan warmtewisselaars (collectoren) voor een zomercalculatie is zal  men meer neigen naar een helling van 60° en als het aantal  collectoren werd berekend voor een zomercalculatie, zal men kiezen voor 40° hellingshoek.

Hiermee heb ik niet gezegd dat een zonneboiler/buffer niet kan werken met collectoren onder een andere helling dan de ideale hellingsspreiding tussen 40° en 60°, of dat een zonneboiler/buffer van 50 l/persoon niet werkt. De marketing heeft er alle voordeel bij om de potentiële klant een breed spectrum van toepasbaarheid te geven. Het is daarom dat er heel veel verteld wordt (en dit zijn geen onwaarheden) in commerciële brochures en op het internet. Maar ik denk dat we door het bos de bomen moeten leren zien en daarom de juiste achtergrond leren kennen voor een ideale toepasbaarheid, zeker in deze tijden.

Het rendement van een collector hangt niet af van het hydraulisch systeem, maar hangt af van het t° verschil tussen de collector en de vloeistof (warmtemiddel) in de collector. De normberekeningen zijn gemaakt met een loodrechte zoninstraling en een vloeistofsnelheid die de vloeistof t° constant houdt. Dus onder de ideale helling ... en met een ideale snelheid ... voor alle collectoren zijn dit dezelfde voorwaaarden om ze te kunnen vergelijken.

Mijn collectoren staan onder 33° hellingshoek. Dit is omdat ik 6 jaar geleden (bij de verbouwing) er nog heel weinig vanaf kende en me liet leiden door marketing en mensen die toen nog relatief weinig ervaring hadden. Dit is 1 van de redenen waarom ik op zoek ben gegaan naar optimalisaties van mijn bestaand zonneboiler/buffer systeem. De naverwarming (met een elektronisch moduleerbare elektrische doorstromer) van de SWW heeft me al veel gebracht. Het volgende zal zijn de optimalisatie van de helling van mijn collectoren. Ik kan dit omdat ze op een plat dak staan.

Aandelen appartement

13 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

De quotiteit van een appartement in een appartementsgebouw is onder andere afhankelijk van de oppervlakte van het privatieve gedeelte (dus inclusief terrassen en privétuinen).

....

Toch minstens enkele bedenkingen. Als het gebouw een gemeenschappelijke stookinstallatie heeft en de eigenaar wenst ook de verwarming uit te breiden dan zal dit zeker aanleiding geven tot wijziging van de quotiteiten. Geeft de verbouwing aanleiding tot een verhoging van de bewoonbaarheid met het aantal personen dan zal dit ook aanleiding zijn tot een wijziging van de quotiteiten. Het is niet omdat er een rechtspraak is dat dit daarom juist is.

Al deze zaken die je aanhaalt zijn privatieve kosten die niet deel uitmaken van de quotiteits verdeling van kosten. Gemeenschappelijke verwarming uitbreiden, wordt gemeten met een energiemeter (verplicht door basisakte) en wordt separaat afgerekend buiten de quotiteitsverdeling. De bewoonbaarheid verhogen of verminderen (dit gebeurt het meeste: een kleine kamer wordt een berging of dressing, kinderen die uit het appartement vertrekken, een gescheiden kind die terug komt bij de ouders, ...) is ook een privatieve zaak en is geen aanleiding tot melding of veranderen van quotiteit. Zelfs gemeenschappelijke delen bijkopen, door bvb garages op te kopen in het gebouw om een fietsenstalling te crëeren, is geen aanleiding tot veranderen van de individuele quotiteit. In dit geval kan men wel de noemer van de quotiteit verminderen met de equivalentie van de aangekochte garages. Dit is waarschijnlijk een van de weinige redenen waarom er een nood voor verandering in de quotiteit in de AV of door de rechter wordt aanvaard.

Spiegelkasten ophangen gipsblokken muur

Reactie van Luc Vandamme

Geen enkel probleem, gebruik de Fischer Gasbeton plug GB8 en dit is stevig genoeg als de muur goed is gezet.

Ik heb hiermee mijn keukenkasten (onderste en bovenste) opgehangen in een appartement waar ik ook een 7cm Ytong (cellen - of gasbeton) muur had.

Gebruik servitudeweg door andere partij

Reactie van Luc Vandamme

MODALITEITEN VAN DE ERFDIENSTBAARHEID

Iedere erfdienstbaarheid moet restrictief worden ingevuld en uitgelegd, en dit op een doelgerichte en redelijke manier. Dit betekent dat - in geval van discussie - de omvang van een erfdienstbaarheid steeds moet worden getoetst aan de oorsprong van de erfdienstbaarheid.

Een erfdienstbaarheid heeft recht op al hetgeen noodzakelijk is om er gebruik van te maken. Zo omvat de erfdienstbaarheid om water te putten uit een bron van een ander, noodzakelijk een recht van overgang (art. 696 B.W.)

De eigenaar van een heersend erf mag zijn erfdienstbaarheid niet verzwaren (art. 702 B.W.). Hij heeft het recht om alle werken uit te voeren die nodig zijn voor het gebruik en behoud van zijn erfdienstbaarheid, doch dit op eigen kosten (art. 697-698 B.W.). De eigenaar van het lijdende erf mag dan weer niets doen om de erfdienstbaarheid te doen verminderen (art. 701 B.W.)

Een erfdienstbaarheid kan op verschillende manieren een einde nemen (art. 703-710 B.W.) Zo neemt de erfdienstbaarheid een einde in geval van vermenging van beide erven in hoofde van één en dezelfde eigenaar (art. 705 B.W.) en door het niet-uitoefenen van de erfdienstbaarheid gedurende 30 jaar (art. 706 B.W.).

Weersafhankelijke thermostaat of niet

Reactie van Luc Vandamme

@ Hugo C.

Bij de laatste ontwikkelingen van gascondensatieketels wordt de regeling van de keteltemperatuur gestuurd door de thermostaat. Men heeft dus deze regeling (met of zonder t° afhankelijke regeling) geexternaliseerd in de thermostaat. Dit maakt de productie van de (gas of stookolie) condensatieketel goedkoper en de elektronica zit verder van de warmtebron (was een oorzaak van pannes).

Het is dan ook 1 van de redenen waarom bepaalde bedrijven (Google, Engie Electrabel, Vaillant, Daikin, ...) zeer geïnterresseerd zijn om deze thermostaat op internet en databases aan te sluiten. Hiermee kunnen ze het stookgedrag controleren en kunnen ze op afstand (producenten van gascondensatieketels, mazoutketels, warmtepompen, pelletkachels, ...) een eerste diagnose uitvoeren als er problemen zijn. Andere bedrijven zijn geïnterresseerd omdat zij dan bvb het gasverbruik kunnen meten en voorspellen. En (theoretisch) kunnen ze zelfs ingrijpen op de instellingen van de stooklijn om uw verbruik te verminderen (... misschien een strategie voor later, om mensen te verplichten hun factuur te betalen ? ...)

Google zal van de thermostaatinformatie ook gebruik maken om uw profiel te bepalen (samen met de andere informatie die zij over u beschikken). Zij kunnen tevens de reclame afstemmen op uw behoeften ten gevolge van uw stookgedrag.

@ Alaerts guido

Ik hoop dat je niet te veel condensatieketels tegen komt op een vaste temperatuur boven de 60°C, want dan heeft het geen enkel voordeel voor de gebruiker om een gascondensatieketel te kopen.

Ook was het de bedoeling van de wetgever om met de verplichte invoering van de (gas/stookolie) condensatieketel het verbruik te verminderen.

Een condensatieketel heeft maar zijn nut als hij kan condenseren. Dat condenseren kan enkel op verwarmingswater t° van max. 60° C gecombineerd met terugvoer (retour) t° die meer dan 10° C onder de aanvoer t° ligt. (zie de handleiding van de condensatieketels en de cursussen voor installatie van condensatieketels)

Als de klant bijkomend zijn verbruik optimaal  wil houden is het best dat er een stooklijn wordt ingesteld en geen vaste t°.

... en voor de rest kan de klant nog altijd kiezen wanneer hij stookt ... hij kan dit misschien zelfs inprogrammeren in een week-programma.

ESE IR PANELEN

23 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

... En ja,een warmtepomp met cop 4 kan met 1kw electriciteit toch ook 4 kw warmte opwekken.Dit gebeurt ook in fasen, zou het dan niet kunnen bij een ir paneel waarbij een laser wordt gebruikt inplaats van een compressor ?

grtz

gilberto 

@ Gilberto

Ik reageer niet in de plaats van Charel, maar reageer enkel op het begrip warmtepomp.

Een warmtepomp haalt zijn vermogen niet uit de compressor zoals velen denken. Maar het koelmiddel (gas) haalt de warmte uit de lucht die langs een warmtewisselaar loopt (verdamper of evaporator). Deze verdamper staat buiten en is gekend als de buitenunit en de stroming van energie over dit element wordt verhoogd door de luchtventilator (hulpsysteem) . De compressor dient enkel om het warmtemiddel onder druk te zetten (compressor is ook een hulpsysteem) zodat het achteraf bij het ontspannen in de condensor (combinatie met de warmtewisselaar) zijn warmte kan afgeven aan het verwarmingswater.

De eigenschap van dit koelmiddel moet zijn dat men het kan koelen onder de buitenlucht t° (gebeurt bij het ontspannen in de condensor), zodat het warmte (energie) kan blijven opnemen en dat het samendrukbaar blijft. (vloeistoffen zijn moeilijker samendrukbaar dan gas, vaste stoffen zijn weinig samendrukbaar, vandaar de keuze voor gas dat niet bevriest tot een t° van -25°C  of 5°C onder de buiten t° die nog genoeg energie bevat om te onttrekken)

Dus alle energie komt uit de lucht via de warmtewisselaar buiten (verdamper). De compressor is maar een hulpsysteem om het proces drukverhoging (meer energie voor het zelfde volume) te laten plaats vinden. De condensor zal door het proces van ontspanning deze energie vrijgeven.

Dus als we spreken van een COP A2W35 van 4, bedoelt men dat bij een buitenlucht t° (Air) van 2°C (=A2) en een compressor+ventilatorvermogen van 1 kWh er genoeg warmtemiddel kan samengedrukt en getransporteerd worden om 4 kWh warmte af te geven aan de condensor om water op te warmen tot 35° C (=W35). Bij andere temeraturen (A of W) zal die verhouding veranderen. Zo komt  het  dat  bij de combinatie (A) - 20° C en (W) 37° C de COP gelijk zal zijn aan 1. Dus is er op dat ogenblik geen enkele hefboomwerking meer (1 kWh compressor+ventilator veroorzaakt 1 kWh warmte). Omgekeerd bij de combinatie (A) + 15° C en (W) 30° C zal de COP waarschijnlijk oplopen tot 10, dus dit betekent dat diezelfde warmtepomp voor 1 kWh compressor+ventilatorvermogen 10 kWh warmte zal afgeven via de verdamper aan water van 30° C. 

Dus is het niet de compressor die zorgt voor de warmte. De compressor is hier enkel een hulpmiddel (zoals ook de buitenventilator een hulpmiddel is) om het warmtemiddel samen te drukken en te transporteren.  Het is de capaciteit van het warmtemiddel in combinatie met de eigenschappen van de 2 warmtewisselaars (verdamper en condensor) die de warmte uit het koelmiddel  af aan het verwarmingswater overdragen. 

=> er wordt geen energie gecreëerd in een warmtepomp, er wordt enkel energie afgenomen uit de lucht en doorgegeven aan het verwarmingswater. Dit proces vraagt hulpenergie. De verhouding tussen de afgegeven energie in het verwarmingswater en de toegevoegde hulpenergie noemt men de COP.

=> er is geen vermenigvuldiging of pulswerking van elektronen of vermenigvuldiging van warmte in een warmtepomp! Het is een natuurlijk proces met een fictief positief rendement omdat men hulpenergie vergelijkt met afgegeven warmte energie. Bij andere aanmaakprocessen vergelijkt men de volledige inkomende energie uit de bron (lucht, water, brandstoffen, ...) + de benodigde hulpenergie (compressor + ventilator) met de afgegeven warmte energie. In dit laatste geval heeft een warmtepomp zoals ieder warmte aanmaaksysteem (= normale technische en wetenschappelijke omgeving) een rendement lager dan 100%.

Teaser: Aan u om het negatief rendement te vinden van uw IR installatie (normale omgeving) om zo het positief rendement te kunnen beoordelen.

Te droge lucht in huis

4 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

Ik bevestig Iceberg: Is uw meter wel juist?

Een beter binnenklimaat bekom je door planten in je huis te zetten, zij hebben de eigenschap om vochtregulerend te zijn.

Isoleren van eigen zijgevel

3 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

@ Kris M

Mijn ervaring is anders.

Je kan de dubbele scheidingsmuur (1 op uw zijde en 1 op de grond van uw buur) optrekken zonder toelating van de buur. Tussen deze muren mag je isoleren (meestal geluidsisolatie). Als de buur achteraf bouwt, is hij verplicht de kosten voor het bouwen van deze muur op zijn perceel en de helft van de geluidsisolatie te vergoeden vooraleer hij begint aan zijn project. Zelfs als hij maar een deel van deze wachtmuur gebruikt, is hij nog verplicht de volledige muur over te nemen, zelfs op straffe van stilleggen van zijn project.

Als je enkel de muur op jouw perceel hebt, zonder wachtmuur, mag je deze bekleden inclusief isolatie, om te verhinderen dat er bvb. armteverlies is en vocht indringt in jouw muur. De plaats die je inneemt mag nooit de plaats overschrijden van de wachtmuur (zie boven). Je hebt hiervoor geen toelating nodig van de buur. Als de buur bouwt, mag hij deze bekleding incl. isolatie wegnemen tot de hoogte en diepte die nodig is voor zijn project en vervangen door een eigen muur. Hij zal jouw ook geen enkele vergoeding verschuldigd zijn, hij mag dit zelfs doen zonder jouw toelating bij de start van zijn project. 

Bij een oude muur die te paart staat en waar jouw gebouw bvb iets hoger is dan de buur, mag je ook bij isolatie en vochtbeschermingswerken, dit deel van de muur isoleren tot 9 à 14 cm (op te vragen bij  de gemeente, zelfde als oversteek van rooilijn bij naisolatie van bestaand gevels) over het perceel van de buren. Als de buren de hoogte van hun huis  optrekken tot de hoogte van jouw huis (of daarboven) mogen zij de bekleding en isolatie wegnemen en zijn zij u geen enkele vergoeding verschuldigd.

Vorige · 1 2 3 4 5 · Volgende