Livios: Bouwen aan morgen


Luc Vandamme

  Lid sinds 23/10/2012

 • Verbouwer
 • Lid sinds 23/10/2012
 • 1 vraag gesteld
 • 159 vragen beantwoord
 • 14 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 21 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Luc Vandamme
 • Verbouwer | Woont in Dendermonde
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 · Volgende

ESE IR PANELEN

25 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

... En ja,een warmtepomp met cop 4 kan met 1kw electriciteit toch ook 4 kw warmte opwekken.Dit gebeurt ook in fasen, zou het dan niet kunnen bij een ir paneel waarbij een laser wordt gebruikt inplaats van een compressor ?

grtz

gilberto 

@ Gilberto

Ik reageer niet in de plaats van Charel, maar reageer enkel op het begrip warmtepomp.

Een warmtepomp haalt zijn vermogen niet uit de compressor zoals velen denken. Maar het koelmiddel (gas) haalt de warmte uit de lucht die langs een warmtewisselaar loopt (verdamper of evaporator). Deze verdamper staat buiten en is gekend als de buitenunit en de stroming van energie over dit element wordt verhoogd door de luchtventilator (hulpsysteem) . De compressor dient enkel om het warmtemiddel onder druk te zetten (compressor is ook een hulpsysteem) zodat het achteraf bij het ontspannen in de condensor (combinatie met de warmtewisselaar) zijn warmte kan afgeven aan het verwarmingswater.

De eigenschap van dit koelmiddel moet zijn dat men het kan koelen onder de buitenlucht t° (gebeurt bij het ontspannen in de condensor), zodat het warmte (energie) kan blijven opnemen en dat het samendrukbaar blijft. (vloeistoffen zijn moeilijker samendrukbaar dan gas, vaste stoffen zijn weinig samendrukbaar, vandaar de keuze voor gas dat niet bevriest tot een t° van -25°C  of 5°C onder de buiten t° die nog genoeg energie bevat om te onttrekken)

Dus alle energie komt uit de lucht via de warmtewisselaar buiten (verdamper). De compressor is maar een hulpsysteem om het proces drukverhoging (meer energie voor het zelfde volume) te laten plaats vinden. De condensor zal door het proces van ontspanning deze energie vrijgeven.

Dus als we spreken van een COP A2W35 van 4, bedoelt men dat bij een buitenlucht t° (Air) van 2°C (=A2) en een compressor+ventilatorvermogen van 1 kWh er genoeg warmtemiddel kan samengedrukt en getransporteerd worden om 4 kWh warmte af te geven aan de condensor om water op te warmen tot 35° C (=W35). Bij andere temeraturen (A of W) zal die verhouding veranderen. Zo komt  het  dat  bij de combinatie (A) - 20° C en (W) 37° C de COP gelijk zal zijn aan 1. Dus is er op dat ogenblik geen enkele hefboomwerking meer (1 kWh compressor+ventilator veroorzaakt 1 kWh warmte). Omgekeerd bij de combinatie (A) + 15° C en (W) 30° C zal de COP waarschijnlijk oplopen tot 10, dus dit betekent dat diezelfde warmtepomp voor 1 kWh compressor+ventilatorvermogen 10 kWh warmte zal afgeven via de verdamper aan water van 30° C. 

Dus is het niet de compressor die zorgt voor de warmte. De compressor is hier enkel een hulpmiddel (zoals ook de buitenventilator een hulpmiddel is) om het warmtemiddel samen te drukken en te transporteren.  Het is de capaciteit van het warmtemiddel in combinatie met de eigenschappen van de 2 warmtewisselaars (verdamper en condensor) die de warmte uit het koelmiddel  af aan het verwarmingswater overdragen. 

=> er wordt geen energie gecreëerd in een warmtepomp, er wordt enkel energie afgenomen uit de lucht en doorgegeven aan het verwarmingswater. Dit proces vraagt hulpenergie. De verhouding tussen de afgegeven energie in het verwarmingswater en de toegevoegde hulpenergie noemt men de COP.

=> er is geen vermenigvuldiging of pulswerking van elektronen of vermenigvuldiging van warmte in een warmtepomp! Het is een natuurlijk proces met een fictief positief rendement omdat men hulpenergie vergelijkt met afgegeven warmte energie. Bij andere aanmaakprocessen vergelijkt men de volledige inkomende energie uit de bron (lucht, water, brandstoffen, ...) + de benodigde hulpenergie (compressor + ventilator) met de afgegeven warmte energie. In dit laatste geval heeft een warmtepomp zoals ieder warmte aanmaaksysteem (= normale technische en wetenschappelijke omgeving) een rendement lager dan 100%.

Teaser: Aan u om het negatief rendement te vinden van uw IR installatie (normale omgeving) om zo het positief rendement te kunnen beoordelen.

Rendement photovoltaïsche panelen

Reactie van Luc Vandamme

Iedere nieuwe digitale meter is een slimme meter als je er de juiste software op zet. Oorspronkelijk was het de bedoeling een beperkte "slimme" software te installeren zodat iedereen kon gebruik maken van een beperkt aantal basisfuncties. Deze basissoftware was oorspronkelijk een relatief kleine kost (door het groot aantal licenties werd de prijs hiervoor gedrukt). De wetgever (Vlaamse regering en hun meerderheid in Vlaams parlement) heeft er echter voor gekozen om de vrije markt te laten spelen voor deze "slimme" software, tegen het advies in van VREG en Fluvius. 

Het is altijd de bedoeling geweest van de netbeheerders en netverdelers om een beter zicht te krijgen op verbruiken en injecties op het net om het evenwicht tussen beiden te kunnen bijsturen. Met de Ferraris meter was dit niet mogelijk. Het is enkel met een digitale meter, aangesloten op het internet, dat dit mogelijk wordt. Zo kan men ook de investeringskosten voor het laag-, midden- en hoogspanningsnet (transformatoren en sturingen) beter inplannen en zo onder- en overinvesteringen (verkeerde netwerkkosten) verhinderen.

Een voordeel is natuurlijk ook dat men geen meteropnemers meer nodig heeft, waardoor dat dit nevenargument helpt bij het terugverdieneffect van de investeringskost (deel van de netwerkkost) van deze digitale meter.

Sowieso heb je geen keuze om deze meter te aanvaarden of te weigeren. Al de meters (Ferraris of digitaal) zijn eigendom van de netverdeler en jij betaalt hiervoor een netwerkkosten en installatiekosten. Het is normaal dat deze eigendom zijn van de netverdeler. Je moet ze beschouwen als een kassa in de supermarkt, die is ook niet jouw eigendom en de afschrijvingskosten hiervan worden ook in de prijs (marge) van de verkochte producten meegerekend. De installatiekosten (bijna de grootste kost van de nieuwe digitale meter) worden bij deze vervanging in de netwerkkosten opgenomen. Als de vervanging gebeurt op jouw eigen initiatief dan worden deze als persoonlijke kosten aangerekend. Weiger je toegang tot de meter, dan worden alle kosten (transport tot en met eventuele gerechtelijke kosten) als persoonlijke kost aangerekend. 

Besluit: Als je de netwerkkosten wil drukken in de toekomst is één van de belangrijke elementen deze digitale meter. De kosten voor het slim maken van deze digitale meter werd door de Vlaamse regering bij de gebruiker gelegd. De andere elementen (vreemd aan het zuivere onderhoud en behoudsinvesteringen) die in de netwerkkosten worden opgenomen, zoals Vlaamse subsidiemaatregelen en andere openbare kosten werden verschoven van de Vlaamse gemeenschap (politiek)  naar de netverdelers. Ze worden dus bepaald door de Vlaamse regerering en hun meerderheid in het parlement en niet door de netverdelers. De winsten die netverdelers maken, gaan integraal naar de gemeenten en is een grote bron van inkomsten waarmee enkel (wettelijk vastgelegd) de gemeenten gefinancierd worden en is een vorm van budget(= verborgen belasting)verschuiving van de Vlaamse Overheid naar de burger.

De huidige Vlaamse regering met hun meerderheid in het Vlaams parlement, heeft bvb. al de huidige en vorige subsidiemaatregelen verschoven naar de netwerkverdeler (FLUVIUS). Hierdoor zijn de netwerkkosten dan ook fors gestegen tijdens de laatste legislatuur.

Verantwoordelijkheid Stadsbestuur

Reactie van Luc Vandamme

Beste Andreaske,

1. De dienst ruimtelijke ordening heeft ook geen enkele wettelijke bevoegdheid over de indeling van een gebouw te beoordelen. Zij beoordelen enkel de inpassing in de omgeving volgens de geldige wetgeving van toepassing op die plaats. Zij zijn wettelijk verplicht om adviezen aan te vragen voor hetgene het administratief bouwrecht voorschrijft.

2. De dienst ruimtelijke ordening staat in om alle verplichte adviezen aan te vragen. Dus het is normaal dat ze ook dit advies aan de brandweer hebben gevraagd.

3. De brandweer heeft een gunstig advies gegeven en bij dit gunstig advies zaten 11 verbeteringspunten. Door het gunstig advies is ook de bouwvergunning afgeleverd.

4. De adviezen zijn steeds aangehecht in de bijlagen van de bouwvergunning. Als u een kopij vraagt van de bouwvergunning, worden deze bijlagen niet bijgeleverd.

5. Ondertussen is dit verjaard (meer dan 10 jaar) en zal de VME (als opvolger van de promotor/oorspronkelijke eigenaar in onverdeeldheid) de werken moeten uitvoeren op eigen kosten. Als de kosten privatief zijn, zullen ze moeten betaald worden door de privatieve eigenaar.

Vochtprobleem in huurhuis

11 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

Ga naar de gemeente met de foto's en uw verhaal. Daar is normaal een dienst (intern of extern) die zich bezig houdt met woningen en bewoning. Zij zullen u bijstaan en de woning controleren op gezondheid/bewoonbaarheid en zij zullen eventueel de eigenaar informeren wat deze moet doen om de woning nog te mogen verhuren indien de woning niet voldoet aan de Vlaamse wooncode.

Mag de eigenaar de brandverzekering van het gebouw (contractueel) doorrekenen aan de huurder?

Reactie van Luc Vandamme

Charel,

Het is niet gebruikelijk dat ik je tegenspreek of je moet corrigeren, maar hier is het misschien wel nodig om alle twijfel weg te nemen.

Het gaat niet over wie de verzekering moet nemen (jouw terecht juiste uitspraak en daar bestaat geen enkele twijfel over), maar over het feit of de kosten hiervoor mogen doorgerekend worden aan de huurder. En daar is de wetgeving ook duidelijk: het mag niet omdat in het dwingende gedeelte van de wet staat "De verhuurder betaalt de kosten en lasten die te maken hebben met de zakelijke rechten op de woning" bij de kostenverdeling en dit is dus dwingend voor de kosten doorrekening. 

En dat is wat ik bedoel met "wetgevende taal" en puzzelwerk om de volledig toedracht ervan te snappen.

Overproductie zonnepanelen

Reactie van Luc Vandamme

Je hebt een deel van je plannen optafel gelegd, maar heb je ook verder nagedacht over je eigen toekomst?

vb:

Acht je het mogelijk of waarschijnlijk dat je in de komende 15 jaar (omdat je nu nog 15 jaar het voordeel van een virtueel terugdraaiende teller zal hebben):

1. met een plug-in hybride of elektrische wagen gaat rijden?
2. uw huidige verwarming misschien gaat vervangen door een warmtepomp of andere vorm van CO2 vrije verwarmingsaanmaak die elektriciteit kan gebruiken als hulpenergie?
3. ...

Indien je ja antwoordt op 1 van bovenstaande bedenkingen, zal 5 kWpiek (5000 kWh) misschien nog onderbemeten zijn.

Lichten en zichten

10 reacties ·

Reactie van Luc Vandamme

Als het werkelijk belangrijk is, zou ik toch een advocaat raadplegen om uw mogelijkheden in te schatten. Er bestaat de mogelijkheid om een verzoekschrift tot vernietiging met een schorsing bij hoogdringendheid in te dienen bij de raad voor verggunningsbeslissingen. Dan wordt bij hoogdringendheid de schorsing behandeld en later de vernietiging van de vergunning. De achterstand bij de raad is voor het laatste, maar bij hoogdringendheid (schorsing) is er een tussenvonnis dat veel vroeger behandeld wordt en schort de bouwvergunning wel op tot aan de behandeling van dit verzoek. Een hoogdringendheid voor vernietiging bestaat niet, daarom hoogdringendheid voor schorsing. Maar goed de procedures volgen, want de meeste zaken worden afgewezen wegens procedurefouten van de eisser (te laat de rolkosten betaald, te laat of vergeten een verantwoordingsnota in te dienen, ...)

Smal perceel (6m gevelbreedte) en lage kroonlijst (3m)

Reactie van Luc Vandamme

Om oplossingen hiervoor te vinden, moet je maar eens contact leggen met een paar architecten in uw omgeving. Zij zijn de mensen die hiervoor hebben gestudeerd en die de administraties van uw gemeente ook kennen. Zij kunnen met hun kennis, creativiteit en netwerk meer bereiken dan een heel forum.

Je vraagt maar kennismakingsgesprekken aan met een paar architecten uit uw omgeving en dan zie je wel (uitvinden tijdens het gesprek) welke u het beste kan helpen.

Meebetalen vernieuwen dak van appartement

Reactie van Luc Vandamme

Ik kan alleen bevestigen wat Astrid Clabots Advocaten uit Hasselt aanraadt.

Er hangen andere zaken aan vast:

1. er zal een nieuwe splitsingsakte (basisakte) nodig zijn, omdat je van 2 eenheden naar 3 eenheden gaat. Hierdoor krijgt de buur meer stemrecht in de AV (2 stemmen i.p.v. 1)

2. De bestaande basisakte geeft nu al een kostenverdeling, die moet gevolgd worden. Zelfs indien je rechtvaardigheidsgevoel zegt dat bepaalde kosten privé aan de andere partij moeten worden aangerekend. Je kan dit nooit hard maken zonder dat je vooraf juridisch overeenkomt.

3. ... een goede advocaat zal u nog wijzen op een aantal gevolgen en hoe je dit het beste aanpakt, voor je je toestemming geeft.

1 2 3 4 5 6 7 · Volgende