kas

Lid sinds 20/10/2017

 • Andere professioneel
 • 0 vragen gesteld
 • 385 vragen beantwoord
 • 23 vragen goed beantwoord
 • 70 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt
kas Andere professioneel

Geschiedenis

Reactie van kas

Veranda is met meldingsplicht als deze kleiner is dan ... xm² anders via architect en bouwvergunning. Sowiezo heb je dus plannen moeten toevoegen aan deze aanvraag/melding. U bent gehouden om deze plannen te volgen. Het plaatsen van een doorzichtige wand op de scheiding of juist naast de scheiding ( zelfs achter de platen vna de buur) is niet toegestaan omdat je daardoor een onterechte erfbelasting op het perceel van je buur legt.

Of deze ondoorzichte muur nu uit metselwerk is of een gesloten paneel van de veranda speelt gene rol. Het moet alleen vermeld zijn en gevolgd worden.

Bekijk
Reactie van kas

Ik zie aan de woning links een regenpijp, aan de woning rechts ook één. 

Dus waar ontbreekt die regenpijp.

Nergens kan ik opmaken dat één van de 2 woning verkrot is. Ik zie wel een stelling met plankier hoger dan het dakraam rechts en daar -- slecht te zien op de foto's- een gebrekkige bozemplank, geen dakgoot als ik goed kan zien. Maar aan de andere kant , ze zijn daar werken aan het uitvoeren en precies aan de dakgoot zie ik nieuwe beugels

Waar bedoel je met er zit geen roofing meer? 

Aan de linkse woning zie ik vocht schade maar ook dat de laatste rij pannen op de puntgevel precies is weggezakt. Bij het uitvergroten van foto 06dc2e9c-0104-49c3 -8660 zie je dat de bovenste gevelstenen breukschade vertoont. Ook valt het me op dat de dakgootzijkant niet tot einde muurvlak loopt en dat er precies met aluminiumfolie is gebricoleerd. Opvallend (laatstefoto) is dat de zeer poreuse snelbouwstenen tegen het muurvlak van de andere woning geen sporen draagt van vochtinsijpeling.

Afgaand op de foto's zou ik durven stellen dat de rechtse woning aan het renoveren is maar dat het niet vooruit gaat. 

De linkse woning heeft een probleem met een verweerde schouw en een slecht aansluitend dak op de puntgevel 

Bekijk
Borstwering aan raam verplicht ?
6 reacties · · #Verbouwen
Reactie van kas

Geen afdwingbare regels maar wel sterk aangeraden om deze te volgen.

Borstwering vna 60 cm is niet voldoende bij openbare gebouwen en bij verhuur. Wel prive en in eigendom wordt dit getolleerd

Bekijk
Egaliseren van chape
5 reacties · · #Verbouwen
Reactie van kas

Je hebt schriftelijk een bewijs dat de firma geen problemen ziet voor de verdere afwerking met laminaat?

Ja, dan ben je door dit dokument gedekt voor eventuele gevolgschade.

Nee, dan zou ik eisen dat je de firma die verklaring je schriftelijk bezorgd en ben je dus gedekt voor eventuele gevolgschade. 

Ook opletten de mening van 3 handige harry's odie zijn niet slagkrachtig genoeg en je kunt met moeite aantonen of deze de vaktechnische bekwaamheden hebben om zo'n uitspraken te doen en te onderbouwen. Moest je bij de verdere discussie de verklaring van een technisch expert bij kunnen voegen dan zou dit meer impact hebben. Zeker als dit tegensprekelijk kan gebeuren.

Mijn inziens is dit ook niet een egalistatie van de vloerplaat maar ik heb geen idee wat de gebruikte lijmdikte gaat zijn of dat ze gaan werken met een feuter of met nog iets anders.

Klant van ons is ook zo op aanraden van handige harrys, nonkel en schoonvaders gaan veranderen in de cementhoeveelheid en zandsoortvan stabilisé.Van 150 kg naar 300 kg aub, want dan was het goed sterk. Ze waren wel vergeten dat dit diende voor fundering van een houten vloer in een binnentuin waarbij de infiltratie van regenwater moest gewaarborgd blijven. Eerste deftige regenbui , waterschade in de woning. Ben door hun advocaat aansprakelijk gesteld voor alle schade.

Tot de offerte naar boven kwam waar duidelijk stond 150 kg. Na labmeting  met het gekende 300 kg cement werd het heel stil. 

Gangbare manier als je niet tevreden bent met het resultaat is : indien nog geen factuur. De werken niet aanvaarden en dit schriftelijk melden via een een aangetekend schrijven middels een ingebrekstelling ( opletten dit woord MOET in de brief vermeld staan)

Indien reeds factuur ontvangen ( of deelfactuur) deze factuur  officieel protesteren middels een aangetekend schrijven. Ofwel verwijs u daarin naar de AS ingebrekestelling ofwel wordt de ingebrekestelling samen met ffactuurprotest opgesteld.

Bekijk
Reactie van kas

Bedoel je dat de bouwvoorschriften stellen dat je 40-50 cm boven de pas midden straat moet bouwen of wordt er effectief een reliëfwijziging verplicht over gans de perceeloppervlakte van 40-50 cm?

Meestal is enkel de vloerpashoogte van de nieuwbouw vastgelegd en vergund maar NIET de reliefwijziging over gans het perceel. En zeker niet om dit perceel dan ' vlak ' te leggen. releifwijzinging van meer dan 30 cm zijn steeds vergunningsplichtig.

Wat een rol speelt is dat de woning open of halfopen of gesloten is. Bij een open woning wordt enkel in helling aanhogen tot de vloerpas toegestaan. Je zal dus moeten aansluiten op het bestaand grondprofiel bij al uw aanliggende buren. Bij halfopen bebouwing kan het voorvallen dat de gemeenschappelijke muur doorgetrokken wordt in een keermuur zodat u het terrein beperkt kunt herprofileren. Bij een gesloten bebouwing zal u dus bij hoogteverschillen in het bestaand maaiveld moeten werken met keermuren. 

Is het mogelijk om het inplantingsplan de uploaden?

Dit gaat duidelijker advies kunnen geven.

Sowieso bent u steeds verplicht om volgens het decreet van 2013 het hemelwater volledig te bufferen op eigen terrein. U mag dus geen afvloeiing hebben van regenwater naar de buren. Tevens staat u in voor de kosten van keermuur en kunt u deze slechts uitzonderlijk doorrekenen aan de aanliggende buur. Plaatsing van deze keermuur dient op volle eigendom te gebeuren en kan dus niet gemeenschappelijk genomen worden.

Bekijk
Bewijzen van geweten verborgen gebrek
5 reacties · · #Kopen
Reactie van kas

U vergeet 1 ding. Zij wisten het bij hun aankoop van dei woning, zij hebben dit hersteld door eigenhandig de muren te behandelen. Spijtig genoeg blijkt nu dat dit niet 100% in orde is. Ik denk dat je enkele een slechte gebrekkige herstelling kunt aanrekenen.

Bekijk
facturen verbouwing
6 reacties · · #Verbouwen
Reactie van kas

Dan hebt u niets te maken met de aankoopfacturen van de hoofdaannemer . Hij heeft alles aan u doorgefactureerd. 

Betreffende aangetekende brief met ingebrekestelling.

De vraag die ik me dan stelt : de  werken zijn die dan beeindigd met vaststelling door een deurwaarder ? Want op dat proces verbaal staat dan verplicht vermeld in welke mate het totaalwerk was afgewerkt en kunt u nazien of deze werken waar een attest bij hoorde al was afgewerkt door de hoofdaannemer of niet. 

Geen procesverbaal ? Dan wordt het een wellens nietes spelleke. Misschien kan je architect wat druk zetten op de hoofdaannemer maar ik vrees ervoor.

Je moet nu wel via een aangetekend schrijven de aannemer aanmanen om deze attesten af te leveren. 

Bekijk
BOUWGROND VERBORGEN GEBREK
17 reacties · · #Kopen
Reactie van kas

Voila, we weten al iets meer. 

1 ding bezorgt me twijfels : je stelt dat steenpuin geen bodemverontreining is .

Nochtans ben ik van mening aan de hand van informatie van ovam zelf dat je wel van verontreininging kunt spreken als de brokken groter zijn dan 5 cm of dat het volume aan steenpuin meer is dan 5% van 1 m³ grond of dat de verontreining afkomstig is van niet natuurlijke oorsprong ( steenpuin tov rotsblokken) 

zie

aanwezigheid van ‘ stenen’ in de bodem

bron : http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/723#3694

 • De uitgegraven bodem bevat meer dan 5% stenen of stenen die groter zijn dan 5 cm. Wat moet ik doen en wat legt de regelgeving op?
  Eerst moet je nagaan of de stenen van natuurlijke oorsprong zijn. Voor stenen die van natuurlijke oorsprong zijn, legt de regelgeving geen beperkingen op.

  Voor stenen die niet van natuurlijke oorsprong (vb. gebroken bakstenen), moet je nagaan waar je de bodem met de stenen zal gebruiken.

  Gebruik je de bodem met de stenen als bodem binnen de kadastrale werkzone of een zone voor gebruik ter plaatse , dan legt de regeling geen beperkingen op de hoeveelheid stenen of steenachtige materialen op.

  Voer je de uitgegraven bodem af en gebruik je de bodem met de stenen als bodem buiten de kadastrale werkzone als bodem, dan moet je in ieder geval alle stenen groter dan 5 cm er uitzeven. Bijkomend moet je ook andere stenen er uitzeven totdat de bodem minder dan 5 gewichtsprocent stenen bevat.
  Wordt de uitgegraven bodem in een bouwkundige toepassing gebruik kan legt de regeling geen beperkingen op de hoeveelheid stenen of steenachtige materialen op.

  In de nieuwe regeling (artikel 162) blijft de bepaling behouden uit de vroegere grondverzetregeling die stelde dat uitgegraven bodem slechts als bodem gebruikt kan worden onder de volgende cumulatieve voorwaarden:
  • het gehalte aan stenen is lager dan 5 massaprocent;
  • de stenen zijn kleiner dan 50 millimeter;
  • het gehalte aan bodemvreemde materialen is lager dan één massa- en volumeprocent.

Uiteraard moet de bodem ook aan de andere voorwaarden voor gebruik voldoen.

 

stenen bodemvreemde materialen

 

bron : http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/1551

In uitgegraven bodem kan je stenen of andere bodemvreemde materialen aantreffen. Tot op heden bestond er geen duidelijke richtlijn over het gehalte aan stenen dat aanwezig mag zijn in de bodem / grond om deze tijdens het uitgegraven nog als bodem te beschouwen en niet als afvalstof. Ter verduidelijking heeft de OVAM samen met alle betrokken actoren een richtlijn met criteria uitgewerkt. Deze kunt u als richtlijn hanteren om te bepalen of een uitgegraven grond als bodem dan wel als afvalstof kan worden behandeld.

Bij het voorkomen van stenen is het belangrijk of de stenen van nature voorkomen. Voor stenen die van nature aanwezig zijn (b.v. kalksteenbanken in de bodem), legt de wetgeving geen beperkingen op. Ook voor plantenresten die van nature in de bodem voorkomen worden geen beperkingen opgelegd.

Voor het voorkomen van materialen die niet van nature aanwezig zijn worden afhankelijk van het gebruik verschillende voorwaarden opgelegd. Hiertoe moet men de bodemvreemde materialen op volgende manier onderverdelen:

natuurlijk stenen

keien, zandsteen, grind, schelpen, kalksteen, leisteen

bodemvreemde stenen

metselwerkpuin, betonpuin, steenslag,

bodemvreemd steenachtig materiaal

asfaltpuin, freesasfalt, slakken, as, sintels, glas, tegels, keramiek, kunstleien, cellenbeton, geëxpandeerde klei,..

bodemvreemd niet-steenachtig materiaal

plastic, gips, kalk, roofing, bitumen, rubber, isolatiematerialen (zoals piepschuim) metalen (zoals bouten, moeren, schroot), hout (behandeld, onbehandeld), asbestverdacht materiaal, papier, kurk, textiel, ...

 

In functie van het beoogde gebruik zijn volgende bepalingen van kracht:

§  bij gebruik van uitgegraven bodem als bodem buiten de kadastrale werkzone moet je alle stenen groter dan 5 cm uitzeven en moet je bijkomend zeven totdat de bodem minder dan 5 gewichtsprocent stenen bevat. Bovendien mag er in de bodem niet meer dan 1 gewichtsprocent en volumeprocent bodemvreemd steenachtig en niet steenachtig materiaal aanwezig zijn;

§  bij gebruik van uitgegraven bodem als bodem binnen de kadastrale werkzone, bij bouwkundig bodemgebruik en bij gebruik in een vormvast product legt de regelgeving géén beperkingen op voor stenen en steenachtig materiaal. Wel mag er in de bodem niet meer dan 1 gewichtsprocent en volumeprocent bodemvreemd niet steenachtig materiaal bevatten.

 

 

 

 

Bekijk
Reactie van kas

Ik ben blij dat je de oorzaak hetb gevonden en zeker dat je geen last hebt van hoge gevoeiligheid zoals ik. 

Ik moet dus in mijn slaapkamer wekkers en horloges bannen of ik doe geen oog dicht door het getik. Zelfs de medicatie helpt hier voor mij niet . Samen zitten met mensen en iemand draagt een horloge van een welbepaald merk, ik moet ergens anders gaan zitten.

In die optiek heb ik mijn welbedoeld advies gegeven want pas op latere leeftijd ben ik erachter gekomen dat ik hooggevoelig ben ( geluid en licht ) 

Bekijk