Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 947 vragen beantwoord
 • 42 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 179 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Spleet van minimum 9 mm nodig onder binnendeuren volgens Wetgeving ?

Reactie van Hugo C.

Voor een nieuwbouw ben ik op zoek gegaan naar een leverancier voor plaatsklare deuren. Het is onvoorstelbaar dat zij zich vandaag nog verwonderd opstellen omtrent de epb-vereisten als je vraagt naar een luchtspleet van 9 - 10 MM. Maar geen nood zij hebben de oplossing door de deur 5 tot 6mm in te korten mits een meerprijs! Op de vraag waarom men geen hogere deurkassementen (+ 5mm) voorziet wordt dan ontwijkend geantwoord dat bij de ruwbouw men doorgaans gerekend heeft met de standaardafmetingen en derhalve de gemetselde deuropening onvoldoende hoog zou zijn. Wat een pertinente leugen is want in alle documentatie staat dat de gemetselde deuropening 5cm hoger moet zijn en die 5mm zal dan heus het verschil niet maken.

Ik ben dus nog op zoek naar een leverancier die een standaarddeur kan leveren met een verhoogd deurkassement.

Aarding van ander circuit nemen

Reactie van Hugo C.

Klopt, voor 1981 is er inderdaad geen aarding vereist. Maar waar het AREI onduidelijk over is; wanneer er een renovatie plaatsvindt, zou er wel aarding moeten voorzien worden. Maar wat is een renovatie? Indien bepaalde delen van het huis worden gerenoveerd, mogen de andere delen dan ongeaard blijven? Ik veronderstel van wel, maar ik ben niet 100% zeker. 

+ andere vraag blijft, mag voor er voor een ongeaard circuit een aarding worden doorgetrokken van een ander, wel geaard circuit? 

Ook voor installaties die dateren van vóór 01/10/1981 moeten de stopcontacten in badkamer en keuken voorzien zijn van een aarding.

Bij leidingen in buizen is het soms eenvoudiger om de aardingsdraad (2.5² geelgroen) bij te trekken door één bestaande draad in de buis te gebruiken als trekdraad (dan wel 2 draden aansluiten!) of om de trekveer aan te verbinden. Als u vanuit de zekeringenkast vertrekt, kan u systematisch ieder stopcontact vervangen door één met aarding en kinderveiligheid. Als u met de langste afstand start kan u de vrijgekomen draden achtereenvolgens herbruiken in de steeds kortere delen, vergezeld van de geelgroene geleider.

Hetgeen u waarschijnlijk wilt doen is de aarding van een ander circuit (aangesloten op een ander paar zekeringen) gebruiken om de stopcontacten van een aarding te kunnen voorzien. Volgens mij mag dit niet. Het gevolgde aardingscircuit (beschermingsgeleider) zou in dat geval minstens 6mm² moeten zijn.

Anderzijds zullen sommige  lezers hier beweren dat het wel mag. Indien je het zo uitvoert, valt het bij een keuring moeilijk op te sporen en zal bij een eventueel stroomverlies via dit aardingscircuit de stroom toch uitschakelen indien hoger dan 300mA (als die niet defect is). De veiligheid wordt niet direct in gevaar gebracht, maar volgens de letter van het AREI mag het niet.

Hoe gescheiden riolering op gemengd systeem aansluiten?

Reactie van Hugo C.

Gewoonlijk staat er in de voorwaarden van de rioleringsmaatschappij dat de RWA en DWA op het openbaar domein moeten uitkomen op een diepte van 80cm en maximaal 50cm uit elkaar.

Mag je zelf de aansluiting uitvoeren, dan zou ik eerder voorstellen om de buis D220mm een 30cm in te korten welke u zal toelaten een Y te plaatsen met verlenging richting straatriool in de buis D220mm en aan de zijde van de rooilijn de aansluiting RWA en DWA te maken. Informeer eens bij de maatschappij.

Anderzijds zal bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat de aannemer al heel tevreden zijn als hij direct op uw eigendom de 2 aansluitingen RWA en DWA D160mm terugvindt en zonder problemen kan aankoppelen.

Plafond aangetast door vocht?

3 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Dit wijst toch op een  vochtprobleem. Mogelijks een lek geweest in de keuken bij uw bovenbuur of zijn aanpalende buur als het een scheimuur is. Al het vochtgehalte in het plafond gemeten?

Best eens informeren bij de bovenbuur (zal waarschijnlijk een lek ontkennen of van niets te weten). Als aan die zijde spoelbak of vaatwas staat is de kans op een lek wel mogelijk.

Waar bevinden  zich de verticale afvoerbuizen? Als een buis ergens  lekt zal het water thv de vloerplaat zich verspreiden. 

Leien dak

6 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Welbedankt hoor. Ik zal een staaltje opsturen naar een labo voor +/- 40 euro. Wel vind ik dat Vlaanderen een gratis labotest zou mogen organiseren omdat de verplichting van hen uitgaat.

De enige tegemoetkoming die ik zie is dat je als particulier het asbesthoudend afval gewoonlijk gratis mag deponeren op het containerpark van de gemeente. Het moet dan wel verpakt zijn in zakken.

Is dit isolatie? (tussen de spanten)

6 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Foto's van een doorsnede zou veel meer bijbrengen. Tussen XPS en pur/pir isolatie met dezelfde kleur kan tot 25% verschil zitten.

Dringende vraag.

5 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Ja en mondeling overeengekomen dat hij alles zou regelen.Alles is geregeld door een makelaaar en bij de notaris.

Bedankt.

Ik zou mij daar niet te veel zorgen over maken. Bij afgifte van de sleutels is er niets terzake overeengekomen omtrent het verwijderen van de tank. Integendeel, verwijdering van de tank heeft tot gevolg dat hierdoor de woning niet meer kan verwarmd worden en de nieuwe eigenaar geschonden wordt in het genot van de verkregen woning. En dan kan hij terecht schadevergoeding eisen.

Ik zou hem per aangetekend schrijven verwittigen dat u niet tussenkomt in de verwijdering van de tank aangezien hij sinds het verlijden van de notariële akte ten volle eigenaar is geworden, het nog aanwezige gas in de tank  heeft overgenomen, wat ook de overname van de tank impliceert, en dus ook vanaf die datum alle lasten moet dragen die eigen zijn aan het bezit van het onroerend goed.

Wie betaald voorheffing op stuk erfdienstbaarheid?

Reactie van Hugo C.

.....

Ons k.i. is 1000 euro per jaar, gaat toch over minstens 100 euro..je zou zeggen wat is 100 euro, maar hij is wel degene die voor alles geld vraagt en zeer gierig is.. dus wij willen hem dan een broodje van eigen deeg geven he ja.. behandel mensen zoals je zelf behandeld wil worden.. 

Voor braakliggende onbebouwde grond is het KI heel wat lager en vermoedelijk tussen de 20 en 50€. Anderzijds moet u  3 tot 4 meter van de perceelscheiding blijven om uw woning op te richten. U hebt dus ook een voordeel aan het bezit van die strook grond.

Het stuk belast met erfdienstbaarheid zal dus maar een fractie zijn van dit KI. Het is een recht van doorgang (kosteloos). U moet steeds voorzien in de mogelijkheid om van dit recht te kunnen genieten: inrit, afsluiting, hekkens, ... Misschien kan u het ook integreren in uw plannen bv inrit naar achterliggende garage.

Het is echter zeer de vraag of Stedenbouw rekening zal houden met het bezwaar van de indiener . Het is geen inbreuk op de bouwcode of wetgeving op de Ruimtelijke Ordening. Ik vermoed dat zij het bezwaar zullen verwerpen daar dit valt onder de burgerlijke wetgeving. Dus vredegerecht.

Als de genieter van het recht op doorgang meer dan 4m opeist zal hij toch moeten aantonen dat dit noodzakelijk is. Aangezien alles via de openbare weg moet komen lijkt mij 3 meter een minimum en 4 meter voldoende.

Contractopmaak kosten?

2 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Is het huidige contract steeds met stilzwijgende verlenging of moet expliciteit tijdig een verlenging aangevraagd worden. Kan de verhuurder ook jaarlijks opzeggen?

Met handelshuurovereenkomsten moet je altijd voorzichtig zijn. De ene keer is dit in het voordeel van de huurder, de andere keer in het voordeel van de verhuurder naargelang de omstandigheden en de verwachtingen.

Je moet nu afwegen of die 150€ (na belastingen 75€) opweegt tegen het risico om het pand te moeten verlaten wegens einde huurcontract of een verhoging van de huur daar het nu om een lange termijn gaat.

Als je een contract afsluit voor 9 jaar betekent dit voor de verhuurder automatisch ook nog eens 3 mogelijke verlengingen van 9 jaar.

Mag de eigenaar de brandverzekering van het gebouw (contractueel) doorrekenen aan de huurder?

Reactie van Hugo C.

Normaliter is de brandverzekering van het gebouw ten laste van de eigenaar maar mag die kost via de zogenaamde extra werkelijke kosten worden verhaald op de huurder? Wat als het contract dit uitdrukkelijk vermeld? Nu zijn er twee varianten op dit thema; namelijk het verhuurde goed is volledig eigendom van de eigenaar (bijvoorbeeld een gebouwtje met drie appartementen die worden verhuurd) en het gehuurde goed maakt deel uit van een gebouw met meerdere eigenaars. Zijn de regels in deze beide gevallen dezelfde? Wat zegt de huurwet hierover? Hartelijk dank.

De regel die ik nog al eens toepas is de volgende:

Als het gebouw volledig onbewoond is, welke kosten zijn er dan?

Leveringen elektriciteit, gas, water : afgesloten

Onderhoudscontracten cv, lift, gemene delen : niet nodig

klein onderhoud/ herstellingen : niet nodig aangezien het niet gebruikt wordt gaat er niets defect

Verzekering tegen brand, storm  en andere risico's : zal blijven, verzekerd voor nieuwwaarde

Belastingen en taksen blijven volgens de omstandigheden natuurlijk verschuldigd

De jaarlijkse premie voor brandverzekering en andere risico's lijkt mij logischer wijze ten laste van de eigenaar, die zijn eigendom tegen geheel of gedeeltelijk teniet gaan wil verzekeren en ook verzekerd wil zijn voor schade aan derden tengevolge van een oorzaak die met het gebouw te maken heeft.

Kort samengevat: bij verhuur als woonst zijn er 2 kosten altijd ten laste van de eigenaar/verhuurder : Onroerernde voorheffing en brandverzekering

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende