Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 1 vraag gesteld
 • 244 vragen beantwoord
 • 11 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 35 bedankjes ontvangen
 • 1 lid bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

CV regelen via retour temperatuur i.p.v aanvoer temperatuur Vaillant Ecotec Plus VC206 21,6 kW

Reactie van Hugo C.

Als ik het goed begrijp bestaat uw cv-installatie uit een gaswandketel 20kW waarop een warmwaterboiler is aangesloten en een buffervat. Op dit buffervat zijn 4 verwarmingscircuits aangesloten.

Het nut van dit buffervat is mij niet duidelijk. Een buffervat is nuttig in geval van zonnecollectoren of warmtepompen zodat u de warmte kan opslaan voor een nuttig gebruik in de loop van de dag. In uw concept is het enkel de gaswandketel die "als bijverwarming" het buffervat gaat opwarmen / op temperatuur houden. Ik vermoed dat dergelijke installatie een heel slecht rendement zal hebben. Vooreerst heeft het buffervat continue warmteverliezen, maar zal bv een weersafhankelijke temperatuurregeling weinig nut hebben aangezien je steeds een voorraad warmte opslaat die je niet of slechts gedeeltelijk zal nodig hebben.

Ik denk dat je een veel beter rendement zal bekomen als je het buffervat verwijdert en de 4 kringen met zoneventielen of 3-wegmengkranen aansluit.

Uiteindelijk trachten de constructeurs betere rendementen te halen door de waterinhoud van de apparatuur en  de installatie zo laag mogelijk te houden. U doet juist het tegenovergestelde door er een buffervat bij te plaatsen.

Wat is het risico om een tussentijdse factuur niet te betalen omdat de kelder van nieuwbouw lekt

Reactie van Hugo C.

Ben ik ook geneigd als de te volgen strategie. Laat uw architect het opnemen in het volgend verslag van de werfvergadering en eis / stel een ultimatum. Vermoedelijk wacht uw aannemer op droog zomerweer om aan te tonen dat alles oké is. 

Bewijs dan maar eens dat de kelder niet waterdicht is. Dat de aannemer met dreigingen afkomt wijst er op dat hij niet correct wenst te handelen. Is het een architect die mee in het pakket zat of was het uw eigen keuze? 

Feitelijk samenwonende man is eigenaar van vruchtgebruik gezinswoning en zijn zoon is eigenaar

Reactie van Hugo C.

Alles hangt dus af van de omstandigheden en voorwaarden waaronder de zoon de blote eigendom  heeft verkregen. Staat daarin dat hij volle eigenaar wordt bij het overlijden van de vader, dan kan de vader met het vruchtgebruik niets meer regelen dat betrekking heeft op de periode na zijn overlijden. 

Van rijwoning naar hoekwoning

4 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Ik heb een gelijkaardig geval gehad waarbij het huis naast ons pand werd afgebroken om een straat aan te leggen naar de achterliggende verkaveling.

Ik had bezwaar ingediend bij de gemeente voor 3 zakens, maar deze hebben deze verworpen.

- de vrijgekomen muur moest voldoende stabiel gemaakt worden en geisoleerd (10cm isolatie + crepie)

- de  gemeenschappelijke afsluiting  moest ook in overeenstemming gebracht worden met de nieuwe toestand

- de toegang tot de achterliggende tuin werd bestendigd (was servitude/erfienstbaarheid - onduidelijk)

In beroep bij provincie is tegemoetgekomen aan de bezwaren.

De  aangelegde wegenis werd naderhand overgedragen aan de gemeente., dus was het van belang dat de afsluiting  conform de gemeentelijke voorschriften was uitgevoerd en niet zomaar een afsluiting tussen 2 buren was.

Wat uw situsatie betreft: aangezien het een rijhuis was, vermoed ik dat  zij ook vanaf de perceelscheiding het terrein kunnen benutten.

Ingeval u gebruik zou willen maken om uw achterliggende tuin te gebruiken (dus u zal een poortje of hekken plaatsen in de  afsluiting) maakt u gebruik van  een gemeenschappelijke infrastructuur. U kan misschien  bekomen dat de bouwpromotor /verkavelaar u dit recht al dan niet gratis toekent, maar het bezwaart in elk geval het terrein naar de toekomst (de toegang naar uw tuin is definitef verworven?)

Het is logisch dat u voor deze "gunst" ook uw bijdrage levert in het onderhoud van die wegenis. De waarde zal moeten bepaald worden  in aandelen op het geheel. Vergelijk uw aandeel  met iemand die een fietsstalling in de ondergrondse garage zou hebben . Indien u echter niets bekomt kan het beheer u de toegang of doorgang tot uw tuin  ontzeggen en het is  haar volste recht zich te verzetten tegen  het plaatsen van een hekken of poortje in de gemeenschappelijke afsluiting.

Maar het belangrijkste, de isolatie  van de zijgevel, hebt u toch al binnen  (staat alles op papier en ondertekend? ).

Wie = aansprakelijk in volgende case;

Reactie van Hugo C.

Dit is wat ik mij nog herinner van een cursus Rechten. In principe is iedere leverancier / fabrikant of verkoper verantwoordelijk voor de goede staat van het product, op normale sleet en veroudering na, gedurende 30 jaar. De waarborg die fabrikanten geven op toestellen is dus een beperkende clausule  op de wetgeving in tegenstelling tot wat de meeste denken dat het een "tegemoetkoming" is van de fabrikant ingeval zijn product niet voldoet. Indien er in het geheel geen sprake is van waarborg is een termijn van 30 jaar van toepassing.

Dat is de essentie. Advocaten zullen er wel kanttekeningen en de juiste context bij plaatsen

Van prosumententarief naar capaciteitstarief? Goede zaak of niet?

Reactie van Hugo C.

Het Vlaams Gewest heeft recent beslist dat binnen afzienbare tijd alle elektriciteitstellers zouden vervangen worden digitale of slimme tellers met heel wat mogelijkheden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen enz enz enz.

Bij Iedere Vlaming, vandaar "onze" slimme meter.

HUURWAARBORG bij verkoop pand. Wie kiest bank waarbij nieuwe huurwaarborgrekening wordt geopend ?

Reactie van Hugo C.

Ik neem dus aan dat er reeds een huurwaarborg bestaat bij een bank op naam van de huurder en de vorige eigenaar als verhuurder. In principe moet u niets doen. Vraag aan uw notaris enkele door hem ondertekende verklaringen dat u met ingang van ,,, de nieuwe eigenaar bent. Het bestaande huurcontract blijft geldig en loopt gewoon verder. Zeker geen nieuwe huurovereenkomst afsluiten om die redenen. Indien u toch een nieuwe huurovereenkomst wenst te maken moet u 3 of 6 maand voor de eerstkomende vervaldag de opzeg betekenen. U kan tegelijkertijd reeds een nieuw ontwerp bijvoegen. Maar opgelet, de eerste negen jaar van het contract mag u de huurprijs niet verhogen, op de indexering na. U wacht dus best tot op het einde van deze 9 jaar om een nieuw contract aan te bieden. Nadien kan u ook nog altijd het oude contract om de drie jaar opzeggen al dan niet met huurprijs aanpassing.

Voor de rechtbank blijft het oude contract geldig. Door de aankoop bent u in de rechten en plichten getreden van de vorige eigenaar. Bij een rechtzaak zal de vrederechter in voorkomend geval de huurwaarborg geheel of gedeeltelijk aan u toekennen. Op basis van een kopie van het vonnis is de bank reeds verplicht dit vonnis uit te voeren voor wat betreft de huurwaarborg. 

In de huurwet staat dat de verhuurder verplicht is de huurwaarborg te deponeren op een rekening geopend op .naam van de huurder. Het is dus de verhuurder die beslist. Opgelet met huurders die met eigen huurwaarborg documenten afkomen. U hebt geen zicht op de echtheid en het is heel vervelend om naderhand vast te stellen dat er in het geheel geen huurwaarborg gesteld is.

Is gevelbepleistering mogelijk door 1 persoon zonder ervaring?

Reactie van Hugo C.

Ik heb bij een paar gebouwen de zijgevel laten isoleren en afwerken met een crepielaag op een of meerdere lagen glasvezelnet. De crepielaag is niet glanzend glad maar korrelig zodat kleine foutjes in de vlakheid niet zichtbaar zijn. Binnenbepleistering op muren moet perfect vlak en gepolierd zijn. Een stukadoor zal m.i. een betere handvaardigheid bezitten dan iemand met enkel een ervaring om crepie aan te brengen.

Als men de juiste producten gebruikt en de voorgeschreven werkmethode volgt moet dat voor een stukadoor geen probleem zijn.

Problemen met afvoerbuizen van septisch en ander vuil water

Reactie van Hugo C.

 Vooreerst de verzekering: de Blokpolis van het gebouw zal waarschijnlijk ook waterschade dekken. Zodra er waterschade is , of er schade zal ontstaan als er niets wordt ondernomen, dan kan je de verzekering aanspreken. Gaat het enkel om geurhinder of gewoon kapotte riolering dan sta je er alleen voor.

De moeilijksgraad om de buizen te vervangen hangt af van het ontwerp van het gebouw. Indien men zich bij het ontwerp nooit de vraag heeft gesteld hoe ooit een herstelling van de rioolbuizen moet uitgevoerd worden, dan zit men nu in de problemen.

Is er een kruipruimte of onderkeldering? Soms is het eenvoudiger een nieuw en degelijk ontwerp te maken om  de riolering geheel of gedeeltelijk opnieuw aan te leggen, maar dan op gemakkelijk te bereiken plaatsen.

Hetgeen ook al eens lukt is een voldoende kleinere maat van rioolbuis in de oude buis te schuiven om zo het lekkende deel te overbruggen. Maar dat vraagt ook voorafgaandelijk onderzoek.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende