Livios: Bouwen aan morgen


Hugo C.

  Lid sinds 26/06/2012

 • Bouwer
 • Lid sinds 26/06/2012
 • 2 vragen gesteld
 • 1303 vragen beantwoord
 • 79 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 266 bedankjes ontvangen
 • 2 leden bedankt


Hugo C.
 • Bouwer | Woont in Antwerpen
Privébericht

Geschiedenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende

Registratie verwarming

1 reactie ·

Reactie van Hugo C.

De twee systemen kunnen niet door elkaar gebruikt worden om de stookkosten te verdelen. De verdeelmetertjes op de radiatoren zijn vrij onnauwkeurig en houden met tal van situaties geen rekening. Zo zal  al dan niet een thermostatische kraan op de radiator een aanzienlijk verschil geven in het geregistreerde verbruik op de verdeelmeter. Een verdeelmetertje meet enkel de temperatuur van de radiator op die plaats. In functie van de grootte van de radiator worden een aantal verbruikspunten berekend. Doordat het ganse gebouw met doorgaans identieke appartementen met dezelfde metertjes uitgerust zijn wordt een verdeling van de kosten op die wijze aanvaard maar het heeft een grote foutmarge en is gevoelig voor fraude (ook onzichtbare)

Een warmteteller meet de effectief geleverde warmte. Van het door de stookketel geleverde opgewarmde water wordt het debiet gemeten van het water, de aankomende en de vertrekkende watertemperatuur en berekent het effectief geleverde energie in kilowattuur (kWh). Deze metingen hebben een nauwkeurigheid die lager ligt dan 3%.

Techem (Het vroegere Caloribel) zal hier voor de verdeling van de kosten met deze 2 totaal verschillende meetsystemen enkele aannames doen om tot een aanvaardbare verdeling van de verwarmingskosten te komen. Maar deze zijn verre van juist. 

Juridisch stelt zich ook een probleem daar een verdeling van de kosten voor alle bewoners op dezelfde wijze moet gebeuren en dat is met 2 verschillende meetsystemen en nauwkeurigheden niet meer het geval. 

Indien bij de volgende verdeling van de kosten een bewoner zich benadeeld voelt en naar de vrederechter stapt, zal hij zijn gelijk halen. 

De warmte geleverd door stookolie of aardgas kan uitgedrukt worden in kWh en zijn eenheidsprijs berekend worden (uitgaande van een levering in liters of m3). Maar deze eenheidsprijs per kWh kan niet gebruikt om de verbruiksrekening van het betreffende appartement te berekenen. Men moet rekening houden met het rendement van de stookketel, de energie verbruikt voor het warm water en de leidingverliezen. En daar zal Techem getallen op plakken. Maar daar is de vraag hoeveel. Neemt men enkel het rendement van de ketel (90%) of wordt een eerder werkelijke waarde van 60 - 65% als rendement genomen? Voer voor discutie, maar het maakt veel verschil in de individuele afrekening.

Gemiddeld verbruik 2 kWh/dag tijdens verlof = normaal?

Reactie van Hugo C.

Oké, hetgeen u enkel nog doen is nagaan of er geen klein verlies zit op de installatie en of uw elektriciteitsteller correct meet voor zeer kleine verbruiken (5 a 10 Watt).  Zoniet zit er niets anders op dan het Sluimer verbruik te aanvaarden. 

Ondanks een afwatering van 1 cm per lm blijft er water op de keramische tegels staan.

Reactie van Hugo C.

Op het eerste zicht lijkt het een vrij vlakke tegel. Is die wel geschikt voor buiten? Keramische tegels voor buiten  hebben over het algemeen een licht ruw oppervlak om uitglijden te vermeden. Ook het oppervlak is lichtjes oneffen. Hierdoor word vermeden dat zich juist plassen vormen zoals u ondervindt.  Op de foto is zo te zien het voegwerk nog niet uitgevoerd, dus aan een slordige uitvoering bij het aansluiten op de aanliggende tegels kan het niet zijn. Ik heb enkele jaren terug een keramische tegel (voor binnen) gekocht waar na plaatsing een gedeeltelijke, steeds de verkopende,  structuurwijziging van het oppervlak merkbaar was bij een bepaalde lichtinval. In de toonzaal was dit hoegenaamd niet te zien. Het antwoord was toen dat je ook altijd de betaalde prijs daarbij in overweging moet nemen (En daar hadden ze wel een punt).

Dus eens nagaan in hoeverre de tegel echt geschikt is voor buiten in open lucht en of je geen betere keuze had kunnen maken. Dan is er natuurlijk de verantwoordelijkheid van de verkoper die u misschien onvoldoende heeft ingelicht over de geschiktheid.

Maar ik vermoed dat het allemaal wat vijgen na Pasen zijn. De tegel is gekocht, geleverd en geplaatst en laat weinig alternatieven toe dan uitbreken en een meer geschikte tegel kiezen die aan uw bezwaren tegemoet komt.

Schimmel gegoten betonkelder nieuwbouw

Reactie van Hugo C.

Een vochtigheidsgraad van 80% is volgens mij onmogelijk te bereiken met ventilatie en waarbij er nergens waterinfiltratie is of een aanvoer van warme vochtige lucht is. Waren de klachten er al tijdens de ruwbouw en afwerking van de woning? Of zijn de problemen pas begonnen na het plaatsen van de deur naar kelder zodat een belangrijke natuurlijke ventilatie wegviel? 

In feite zou het probleem met natuurlijke ventilatie moeten kunnen opgelost worden. In een gelijkaardige situatie heb ik voor-en achteraan telkens 4 Ubink ventilatiekanalen geplaatst (+- 10 x 6cm rooster) en dit geeft voldoening voor een kelder van 180m2. 

Het is verklaarbaar dat in de zomer bij  bepaalde weersomstandigheden , gewoonlijk voorafgaand aan een regenbui, er sterk vochtige lucht wordt aangevoerd en op de koudere vloer condenseert. Maar ik heb het hier nog niet gemerkt.

Peildatum waardebepaling grond bij erfenis.

Reactie van Hugo C.

Ik heb geen weet van gelijkaardige geschillen maar het is overduidelijk dat de andere erfgenaam tracht de gronden in de nalatenschap te krijgen. Naargelang de situatie kunnen hier ook verjaringstermijnen tot 30 jaar na overlijden gelden. Het is natuurlijk een doorn in het oog van andere erfgenamen als zij de huidige bouwgrondprijzen vergelijken met hetgeen u er voor betaald hebt in 1979. Als u de gronden nog niet verkocht hebt kan men  moeilijk van een gerealiseerde meerwaarde spreken en wat de toekomst gaat brengen is ook niet duidelijk. Maar als de zaak in beroep wordt behandeld weet je nooit op voorhand wat het vonnis zal zijn. Best neemt u dan  toch een gespecialiseerde advocaat indien een beroepsprocedure wordt gestart.

Maar het is een veelvoorkomend geschil in nalatenschappen. Hoe goed de kinderen in het verleden ook overeenkwamen, als het tot de verdeling van de nalatenschap komt dan komen soms andere standpunten naar boven. Zelfs schenkingen, de ene een onroerend goed de ander een overeenstemmende som geld kan nog tot geschillen leiden bij de nalatenschap.

Gemeenschappelijke fietsenstalling in ondergrondse parkeergarage

Reactie van Hugo C.

In feite zou je u kunnen beperken tot hetgeen u echt aanbelangt nl het gebruik van de fietsenstalling in de ondergrondse parkeergarage. Laat  de  "grote aandeelhouders" de kolen uit het vuur halen omdat zij er het meeste belang bij hebben met die gang van zaken.  

Maar als de fietsenstalling ter sprake komt dan kun je op uw strepen staan. U hebt hier voldoende argumentatie verzameld om uw gelijk te halen. En als u naar de vrederechter stapt zal hij zeker gehoor hebben voor uw bezwaren. Maar, maak er u niet ziek in, dat werkt alleen negatief , zie het als een  sport  waar u vindt dat je gelijk hebt en als winnaar over de meet zal gaan, zelfs zonder advokaat.

Bouwvergunning v 2006, woning nu nog niet af, gemeente bouw stil gelegd. Wat nu?

Reactie van Hugo C.

In elk geval kan men de gemeente niet verwijten dat zij uiterst  ongeduldig zijn als de bouwvergunning in 2006 is afgeleverd en nu de ruwbouw nog niet af is. Een nieuwe bouwvergunning aanvragen lijkt mij de enige oplossing waarbij duidelijk de reeds bestaande delen zijn aangeduid en de nog te realiseren delen duidelijk zijn aangebracht. De nog te realiseren delen zullen moeten voldoen aan de huidige EPB regelgeving. Bespreek het ook voorafgaandelijk met uw EPB verslaggever. Vraag is in hoeverre de bestaande constructies zullen geaccepteerd worden als zijnde EPB 2006. Vooral de isolatie in de spouw van de buitenmuren zou een probleem kunnen zijn. Waar destijds 6cm pur voldoende was moet er nu 11 tot 12cm voorzien worden.

In elk geval een duidelijke meerkost voor architect die een nieuw dossier moet samenstellen en voor de EPB verslaggever die ook zijn studie moet herdoen.

Hoeveel meter moet men van de scheiding blijven bij een woongebied met landelijk karakter,

Reactie van Hugo C.

Dat hangt wat af van de situatie. Soms 3 meter als de onmiddellijke omgeving ook allemaal op 3 meter afstand zijn opgericht. Gewoonlijk vereist men  op Stedenbouw 4 meter, maar men kan ook voorzien dat men vb 6 meter van de naburige woning moet blijven. De verkavelingsvergunning kan dan weer grotere afstanden opleggen, maar daar kan je in vele gevallen van afwijken indien de omgeving akkoord gaat.

Dus best eens informeren op stedenbouw en zien bij de buren.

Akoestische isolatie hellend dak

5 reacties ·

Reactie van Hugo C.

Geluidsisolatie is niet eenvoudig. Vooreerst moeten alle spleten die er nu zijn gedicht worden met pur-isolatieschuim. PIR-isolatie is niet zo een goede geluidsisolatie omdat het een betrekkelijk harde materie is. Als alle spleten zijn gedicht en de  naden zijn afgeplakt met aluminiumtape dan hoeft er geen dampscherm meer aangebracht te worden. Is het straatlawaai nog onvoldoende gedempt dan kan je overwegen om geluidsisolatie aan te brengen zoals Isover Partywall. 

Wil je het geheel afwerken met gipsplaten dan moet je er op letten dat de metalen draagconstructie niet tegen de pir-isolatie komt. De geluidstrillingen worden hierdoor immers overgezet op de metalen constructie waardoor de geluidsisolatie niet optimaal zal zijn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Volgende