Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 91 vragen beantwoord
 • 7 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 26 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende

Rechten als eigenaar van appartement tov projectontwikkelaar

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Uw vraag is interessant, en omvat vele aspecten en mogelijke benaderingswijzen.

Op het eerste zicht lijkt het er op dat u zich in een comfortabele positie bevindt..

1. Indien u weigert te verkopen, zal de andere eigenaar de mogelijkheden uit de appartementswet uitputten om alsnog tot de verkoop te komen. De facto misschien zware werken doen uitvoeren waaraan u niet kunt bijdragen zodanig dat u genoodzaakt bent om te verkopen...etc... Aangezien voor een situatie als deze nog geen echte wettelijke éénduidige en pasklare oplossing bestaat, zal veel afhangen van de feiten en de wederzijdse argumenten bij onderhandelingen.

2. Over uw tijdelijk onderdak kan wellicht gecontracteerd worden.

Met betrekking tot deze eerste twee topics, laat u zich eventueel bijstaan door een juridisch expert.

3. U kunt zich wenden tot een notaris, vastgoedmakelaar of vastgoedexpert om uw onroerend goed te doen begroten.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Inkijk door verdiep bij te bouwen

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik reageer klassiek in die zin dat de stedenbouwkundige beoordeling, in functie van een goede ruimtelijke ordening, geen vrijbrief vormt - in geval van toekenning van een stedenbouwkundige vergunning - om een inbreuk te begaan op de burgerlijke rechten van de buur.

Het is niet omdat men voor de aangekondigde werken een vergunning krijgt op basis van conformiteit met de voorafbepaalde bouwvoorschriften, soms mits toelating van een afwijking, dat men geen rekening moet houden met regels inzake burenhinder en erfdienstbaarheden van lichten en zichten.

Inderdaad hoeven deze laatste criteria, die subjectief en individueel gelden, niet te beletten dat de toets van de algemene "goede ruimtelijke ordening" kan worden doorstaan ...

Astrid CLABOTS

Advocaat

Muur niet gemeen gemaakt, gemeente acht gebouw vergund... toch nog doen overnemen?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Het stedenbouwkundige aspect moet en mag los gezien worden van uw rechten uit het burgerlijk recht.

Vraag is in welke zin u zich zou willen verzetten, en - inderdaad - in welke mate intussen wel verjaringsregels spelen...

Astrid CLABOTS

Advocaat 

Waterpomp regenput

2 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

U zou een beroep kunnen doen op de wettelijke garantie die geldt voor alle lichamelijke roerende consupmtievoorwerpen.

De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed en begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

 • Wanneer het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, neemt men aan dat het gebrek al bestond van bij de levering. De verkoper zal dan alleszins het tegendeel moeten bewijzen...

 • Wanneer het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, verschuift de bewijslast omtrent het bestaan van het gebrek bij levering naar de consument.

Indien u de gepaste actie onderneemt, kunt u aanspraak maken op

 1. hetzij kosteloze herstelling of de vervanging van het goed, naar uw keuze in de mate van het redelijke,
 2. wanneer de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, kunt u een prijsverlaging of ontbinding van het verkoopcontract te eisen.

Als het om een klein defect gaat, kunt u de ontbinding van het contract niet eisen.

Best dat u in die zin reageert tov uw leverancier.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Kosten geding

6 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Het klinkt raar, maar de kostenverdeling zoals voorzien in de statuten moet worden aangehouden. Ook al betekent dit dat een tegenpartij in de kosten tegen "zichzelf" veroorzaakt moet meedelen ... dit onder voorbehoud van het resultaat...

Astrid CLABOTS

Advocaat

Kachelrook overlast

2 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Bij de Vrederechter kunt u vorderen dat eventuele burenhinder die het normale evenwicht tussen erven verstoort, wordt beoordeeld en dat de buur desgevallend wordt veroordeeld om het evenwicht te herstellen.

Astrid CLABOTS

advocaat

Kan ik een stuk grond van mijn buurman overkopen?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dat kan. Ingevolge splitsing.

Voorts zijn er mogelijkheden om de hinder door de beplanting te doen staken via tussenkomst van de Vrederechter.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Kan ik iets weigeren dat extra wordt geleverd zonder dat dit op voorhand werd gemeld?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Het lijkt er op dat u een aannemingsovereenkomst tegen vaste prijs afsloot, wanneer over meerwerken geen akkoord bestaat, kunnen deze u in principe niet aangerekend worden.

Vraag is of bij de prijszetting voorbehoud is gemaakt voor gevallen van "overmacht" of onvoorziene prijsstijgingen omwille van nieuwe regelgeving. En welke correspondentie is daarover op dat ogenblik gevoerd met u  ?

Dit zal in concreto beoordeeld en ingeschat moeten worden op basis van de stukken in uw dossier.

Astrid CLABOTS

advocaat

Appartement(en) naast de deur.

1 reactie ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Het zou kunnen dat er een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt opgemaakt, waarin inderdaad het uitgestippelde beleid wordt uitgewerkt.

De ontwerpen van dergelijke RUP's worden onderworpen aan een openbaar onderzoek, zodat u alsdan uw bezwaren kunt indienen.

Best dat u uw situatie in concreto laat bekijken door een specialist RO, die u wegwijze kan maken bij de instanties en instrumenten die u meer klaarheid zouden kunnen scheppen.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Vorige · 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende