Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 84 vragen beantwoord
 • 7 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 23 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 2 3 4 5 6 7

Kosten geding

6 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Het klinkt raar, maar de kostenverdeling zoals voorzien in de statuten moet worden aangehouden. Ook al betekent dit dat een tegenpartij in de kosten tegen "zichzelf" veroorzaakt moet meedelen ... dit onder voorbehoud van het resultaat...

Astrid CLABOTS

Advocaat

Kachelrook overlast

2 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Bij de Vrederechter kunt u vorderen dat eventuele burenhinder die het normale evenwicht tussen erven verstoort, wordt beoordeeld en dat de buur desgevallend wordt veroordeeld om het evenwicht te herstellen.

Astrid CLABOTS

advocaat

Kan ik een stuk grond van mijn buurman overkopen?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dat kan. Ingevolge splitsing.

Voorts zijn er mogelijkheden om de hinder door de beplanting te doen staken via tussenkomst van de Vrederechter.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Kan ik iets weigeren dat extra wordt geleverd zonder dat dit op voorhand werd gemeld?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Het lijkt er op dat u een aannemingsovereenkomst tegen vaste prijs afsloot, wanneer over meerwerken geen akkoord bestaat, kunnen deze u in principe niet aangerekend worden.

Vraag is of bij de prijszetting voorbehoud is gemaakt voor gevallen van "overmacht" of onvoorziene prijsstijgingen omwille van nieuwe regelgeving. En welke correspondentie is daarover op dat ogenblik gevoerd met u  ?

Dit zal in concreto beoordeeld en ingeschat moeten worden op basis van de stukken in uw dossier.

Astrid CLABOTS

advocaat

Appartement(en) naast de deur.

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Het zou kunnen dat er een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt opgemaakt, waarin inderdaad het uitgestippelde beleid wordt uitgewerkt.

De ontwerpen van dergelijke RUP's worden onderworpen aan een openbaar onderzoek, zodat u alsdan uw bezwaren kunt indienen.

Best dat u uw situatie in concreto laat bekijken door een specialist RO, die u wegwijze kan maken bij de instanties en instrumenten die u meer klaarheid zouden kunnen scheppen.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Verborgen gebreken huis

5 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Een vraag als deze moet geval per geval worden onderzocht.

Verschillende vragen werpen zich immers op.

Voorzag u in de koopovereenkomst destijds een clausule ivm gebreken aan de woning ?

Werd de koper toen in kennis gesteld van de werkzaamheden die u in dat verband liet verrichten ?

In welke mate is dit gebrek "verborgen"?   enig idee hoe lang de koper dit gegeven al kent ?

Best dat u tijdig een juridisch raadgever raadpleegt : uw eerste reactie kan cruciaal zijn...

Astrid CLABOTS

VILLA JURIS Advocaten

Beslissingen algemene vergadering VME

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Ten onrechte verwart u dat de aandelen in de gemene delen recht evenredig MOETEN zijn met de verdeling van de lasten. Wellicht omdat in het verleden vaak op deze evenredige wijze werd verdeeld en toebedeeld. Lasten kunnen ook in functie van andere parameters verdeeld worden, en vereisen niet noodzakelijk een wijziging van de verdeling van gemene delen en privatieve delen.

Astrid CLABOTS

VILLA JURIS ADVOCATEN 

Verzekering rechtsbijstand Vereniging Mede-eigenaars

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Het afsluiten van een verzekering rechtsbijstand is zeker het overwegen waard.

Het strekt tot aanbeveling om de algemene én bijzondere voorwaarde van de voorgestelde polis goed na te lezen. Men weet beter op voorhand duidelijk wat gedekt is en wat niet ...

De premie is afhankelijk van de dekking die men vraagt; een polis rechtsbijstand behoeft vaak maatwerk.

Astrid CLABOTS

VILLA JURIS ADVOCATEN

Syndicus - mede-eigenaar

1 reactie ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

De appartementswetgeving zelf voorziet geen beperkingen of voorwaarden waaraan de aangestelde syndicus moet voldoen.

Wél is dit een beschermd beroep.

De titel van Syndicus is beschermd en dit wordt bewaakt door het BIV.

De regeling aldaar staat toe dat een mede - eigenaar, maar dan ook echt deze zelf, syndicus kan zijn. Voor het overige kan de syndicus zijn : een ingeschrevene bij het BIV of een vrij beroeper zoals een advocaat, landmeter, boekhouder die alleszins ook aan het toezicht van een tuchtorgaan onderhevig is.

Om op uw vraag te antwoorden aldus : NEEN.

Astrid CLABOTS

VILLA JURIS ADVOCATEN

Vorige · 2 3 4 5 6 7