Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 84 vragen beantwoord
 • 7 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 23 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 · Volgende

Moet de huurder worden ingelicht over de geplande verkoop van een villa (gezinswoning) met studio ?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

De huurovereenkomst is niet geregistreerd... Dit impliceert desgevallend - afhankelijk van het type en de duur van de huurovereenkomst - de mogelijkheid voor een huurder om zonder opzeg te vertrekken. Voor het overige zou ik nagaan in welke opzegmogelijkheden wet en overeenkomst voorziet. Dit kan ook nog afhankelijk zijn van het lot van de woning nadien : wordt deze verkocht ? zal deze afgebroken worden ? of zelf bewoond worden door de nieuwe koper ?

Het staat de verhuurder vrij zijn / haar eigendom over te dragen. Het is eerder aan de nieuwe eigenaar om hier mee om te gaan.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Scheimuur

3 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Indien uw gebuur nu niet kiest voor de gemeenmaking van dit hogere gedeelte, is dit muurgedeelte van u, privatief.

In een latere fase kan alsnog over gegaan worden tot gemeenmaking van dit gedeelte.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Forfaitaire aanrekening kosten syndicus

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Aan de antwoorden die gebaseerd zijn op de toepassing van de statuten wil ik absoluut geen afbreuk doen.

Evenwel is er een strekking die verdedigt dat de kosten van de syndicus uit deze kostenverdeling vallen, eenvoudigweg omdat men uit gaat van een individuele contractssluiting van elke mede eigenaar op zich me de syndicus om het aandeel in de gemene delen te beheren : contract weliswaar collectief afgesloten via de VME.

In de praktijk wordt deze piste het meest gevolgd...

Astrid CLABOTS

Advocaat

Beslissing éénparigheid van stemmen op de algemene vergadering

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

De herbestemming van de kavels is onderhevig aan een eenparige beslissing. Best dat dit gegeven gestemd wordt alvorens de eigenaar "kosten" besteed aan de omvorming.

Astrid CLABOTS

Advocaat

'Geldige vergunning' blijkt na verkoop al een tijd niet meer geldig

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Een bouwvergunning is beperkt geldig in de tijd. Vraag is of u alsnog de gewenste vergunning kunt bekomen ... u zult volgens mij moeten aantonen dat u werkelijk schade lijdt doordat de voorgenomen plannen ook niet na hernieuwde aanvraag langer realiseerbaar zijn ... De kostprijs van de hernieuwde aanvraag zou wel een schadebedrag in uwen hoofde kunnen vertegenwoordigen ..

Astrid CLABOTS

Advocaat

Rechten als eigenaar van appartement tov projectontwikkelaar

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Uw vraag is interessant, en omvat vele aspecten en mogelijke benaderingswijzen.

Op het eerste zicht lijkt het er op dat u zich in een comfortabele positie bevindt..

1. Indien u weigert te verkopen, zal de andere eigenaar de mogelijkheden uit de appartementswet uitputten om alsnog tot de verkoop te komen. De facto misschien zware werken doen uitvoeren waaraan u niet kunt bijdragen zodanig dat u genoodzaakt bent om te verkopen...etc... Aangezien voor een situatie als deze nog geen echte wettelijke éénduidige en pasklare oplossing bestaat, zal veel afhangen van de feiten en de wederzijdse argumenten bij onderhandelingen.

2. Over uw tijdelijk onderdak kan wellicht gecontracteerd worden.

Met betrekking tot deze eerste twee topics, laat u zich eventueel bijstaan door een juridisch expert.

3. U kunt zich wenden tot een notaris, vastgoedmakelaar of vastgoedexpert om uw onroerend goed te doen begroten.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Inkijk door verdiep bij te bouwen

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Ik reageer klassiek in die zin dat de stedenbouwkundige beoordeling, in functie van een goede ruimtelijke ordening, geen vrijbrief vormt - in geval van toekenning van een stedenbouwkundige vergunning - om een inbreuk te begaan op de burgerlijke rechten van de buur.

Het is niet omdat men voor de aangekondigde werken een vergunning krijgt op basis van conformiteit met de voorafbepaalde bouwvoorschriften, soms mits toelating van een afwijking, dat men geen rekening moet houden met regels inzake burenhinder en erfdienstbaarheden van lichten en zichten.

Inderdaad hoeven deze laatste criteria, die subjectief en individueel gelden, niet te beletten dat de toets van de algemene "goede ruimtelijke ordening" kan worden doorstaan ...

Astrid CLABOTS

Advocaat

Muur niet gemeen gemaakt, gemeente acht gebouw vergund... toch nog doen overnemen?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Het stedenbouwkundige aspect moet en mag los gezien worden van uw rechten uit het burgerlijk recht.

Vraag is in welke zin u zich zou willen verzetten, en - inderdaad - in welke mate intussen wel verjaringsregels spelen...

Astrid CLABOTS

Advocaat 

Waterpomp regenput

2 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

U zou een beroep kunnen doen op de wettelijke garantie die geldt voor alle lichamelijke roerende consupmtievoorwerpen.

De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed en begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

 • Wanneer het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, neemt men aan dat het gebrek al bestond van bij de levering. De verkoper zal dan alleszins het tegendeel moeten bewijzen...

 • Wanneer het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, verschuift de bewijslast omtrent het bestaan van het gebrek bij levering naar de consument.

Indien u de gepaste actie onderneemt, kunt u aanspraak maken op

 1. hetzij kosteloze herstelling of de vervanging van het goed, naar uw keuze in de mate van het redelijke,
 2. wanneer de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, kunt u een prijsverlaging of ontbinding van het verkoopcontract te eisen.

Als het om een klein defect gaat, kunt u de ontbinding van het contract niet eisen.

Best dat u in die zin reageert tov uw leverancier.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 · Volgende