Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 73 vragen beantwoord
 • 6 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 22 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 · Volgende

Muur niet gemeen gemaakt, gemeente acht gebouw vergund... toch nog doen overnemen?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Het stedenbouwkundige aspect moet en mag los gezien worden van uw rechten uit het burgerlijk recht.

Vraag is in welke zin u zich zou willen verzetten, en - inderdaad - in welke mate intussen wel verjaringsregels spelen...

Astrid CLABOTS

Advocaat 

Waterpomp regenput

2 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

U zou een beroep kunnen doen op de wettelijke garantie die geldt voor alle lichamelijke roerende consupmtievoorwerpen.

De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed en begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

 • Wanneer het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, neemt men aan dat het gebrek al bestond van bij de levering. De verkoper zal dan alleszins het tegendeel moeten bewijzen...

 • Wanneer het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, verschuift de bewijslast omtrent het bestaan van het gebrek bij levering naar de consument.

Indien u de gepaste actie onderneemt, kunt u aanspraak maken op

 1. hetzij kosteloze herstelling of de vervanging van het goed, naar uw keuze in de mate van het redelijke,
 2. wanneer de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, kunt u een prijsverlaging of ontbinding van het verkoopcontract te eisen.

Als het om een klein defect gaat, kunt u de ontbinding van het contract niet eisen.

Best dat u in die zin reageert tov uw leverancier.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Kosten geding

6 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Het klinkt raar, maar de kostenverdeling zoals voorzien in de statuten moet worden aangehouden. Ook al betekent dit dat een tegenpartij in de kosten tegen "zichzelf" veroorzaakt moet meedelen ... dit onder voorbehoud van het resultaat...

Astrid CLABOTS

Advocaat

Kachelrook overlast

2 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Bij de Vrederechter kunt u vorderen dat eventuele burenhinder die het normale evenwicht tussen erven verstoort, wordt beoordeeld en dat de buur desgevallend wordt veroordeeld om het evenwicht te herstellen.

Astrid CLABOTS

advocaat

Kan ik een stuk grond van mijn buurman overkopen?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dat kan. Ingevolge splitsing.

Voorts zijn er mogelijkheden om de hinder door de beplanting te doen staken via tussenkomst van de Vrederechter.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Kan ik iets weigeren dat extra wordt geleverd zonder dat dit op voorhand werd gemeld?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Het lijkt er op dat u een aannemingsovereenkomst tegen vaste prijs afsloot, wanneer over meerwerken geen akkoord bestaat, kunnen deze u in principe niet aangerekend worden.

Vraag is of bij de prijszetting voorbehoud is gemaakt voor gevallen van "overmacht" of onvoorziene prijsstijgingen omwille van nieuwe regelgeving. En welke correspondentie is daarover op dat ogenblik gevoerd met u  ?

Dit zal in concreto beoordeeld en ingeschat moeten worden op basis van de stukken in uw dossier.

Astrid CLABOTS

advocaat

Appartement(en) naast de deur.

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Het zou kunnen dat er een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt opgemaakt, waarin inderdaad het uitgestippelde beleid wordt uitgewerkt.

De ontwerpen van dergelijke RUP's worden onderworpen aan een openbaar onderzoek, zodat u alsdan uw bezwaren kunt indienen.

Best dat u uw situatie in concreto laat bekijken door een specialist RO, die u wegwijze kan maken bij de instanties en instrumenten die u meer klaarheid zouden kunnen scheppen.

Astrid CLABOTS

Advocaat

Verborgen gebreken huis

5 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Een vraag als deze moet geval per geval worden onderzocht.

Verschillende vragen werpen zich immers op.

Voorzag u in de koopovereenkomst destijds een clausule ivm gebreken aan de woning ?

Werd de koper toen in kennis gesteld van de werkzaamheden die u in dat verband liet verrichten ?

In welke mate is dit gebrek "verborgen"?   enig idee hoe lang de koper dit gegeven al kent ?

Best dat u tijdig een juridisch raadgever raadpleegt : uw eerste reactie kan cruciaal zijn...

Astrid CLABOTS

VILLA JURIS Advocaten

Beslissingen algemene vergadering VME

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Ten onrechte verwart u dat de aandelen in de gemene delen recht evenredig MOETEN zijn met de verdeling van de lasten. Wellicht omdat in het verleden vaak op deze evenredige wijze werd verdeeld en toebedeeld. Lasten kunnen ook in functie van andere parameters verdeeld worden, en vereisen niet noodzakelijk een wijziging van de verdeling van gemene delen en privatieve delen.

Astrid CLABOTS

VILLA JURIS ADVOCATEN 

Verzekering rechtsbijstand Vereniging Mede-eigenaars

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Het afsluiten van een verzekering rechtsbijstand is zeker het overwegen waard.

Het strekt tot aanbeveling om de algemene én bijzondere voorwaarde van de voorgestelde polis goed na te lezen. Men weet beter op voorhand duidelijk wat gedekt is en wat niet ...

De premie is afhankelijk van de dekking die men vraagt; een polis rechtsbijstand behoeft vaak maatwerk.

Astrid CLABOTS

VILLA JURIS ADVOCATEN

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 · Volgende