Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 84 vragen beantwoord
 • 7 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 23 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 · Volgende

Schouw, geurlast, appartementen : ambras

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Beste

Met een heen en weer gediscussieer over wie gelijk heeft, wordt de situatie in het gebouw niet opgelost.

Feit, voor beide partijen, is dat er iets "mis" is...

Men zou er baat bij hebben om dit gegeven aan te kaarten op de AV. Per slot van rekening heeft geen van beide eigenaren om deze situatie "gevraagd".

Een globale oplossing dringt zich op. (denk aan latere verkoop van appartementen en kopers die nadien verborgen gebreken aankaarten of afhaken wanneer zij dit gegeven vernemen).

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Bouwpromoter . Syndicus .

7 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Op eigen houtje een expert aanstellen kunt u achteraf zelf niet afwentelen tov de VME, tenzij daarover door de REchtbank een uitspraak wordt gedaan ..

Er kan wel een traject worden gevolgd om de VME alsnog te betrekken, op tijd, en dit op basis van de tools die de appartementswet u aanreikt.

Astrid CLABOTS

CLABOTS advocaten

Ondergrondse garages in appartementen complex van 52 woningen.

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Op zijn minst is hier een onrechtmatigheid geslopen in de wijze van kostenverdeling.

Vermits de garage - eigenaren ook eigenaren zijn, kan een voorstel zijn om dit gegeven te agenderen voor aanpassing, desgevallend - bij gebreke van voldoende meerderheid - bij de Vrederechter aan te kaarten.

Het is wat mij betreft moeilijk aanvaardbaar dat deze eigenaren helemaal niets moeten betalen.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Kan aanemer nog aansprakelijk gesteld worden.

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Misschien toch eens nakijken of in een stedelijke verordening geen voorschriften desbetreffend zijn opgenomen....

Astrid CLABOTS

CLABOTS advocaten

Overlopen van balkons boven de trottoirs

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Wellicht zullen deze bouwwerken destijds zijn onderworpen aan de vergunningsplicht.

Is hier de rooilijn wel gerespecteerd ? Men durft nogal eens vergeten dat deze ook niet op hoger niveau mag overschreden worden...

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Slecht beheer syndicus

5 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

De Appartementswet zou u toch wel enige garanties of mogelijkheden moeten bieden om hieraan paal en perk te stellen.

Met een gang van zaken te betwisten zonder concrete stappen te ondernemen, helpt u niet vooruit ...

Vriendelijke groeten

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Bewonersvergadering gevelrenovatie

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte allen

Er is een fase van opvraging van provisies voor deze kosten, en daar zijn we het er over eens dat iedereen zijn bijdrage dient te leveren, zelfs al is dat "tegen" de raadsman van de opponent ...

Op niveau en op het moment van de afrekening, heeft de wetgever toch een onrechtvaardigheid uit de weg geholpen in 2010:


 Art. 577-9.B.W. 

§ 8. In afwijking van artikel 577-2, § 7, wordt de mede-eigenaar van wie de vordering, na een gerechtelijke procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars, door de rechter gegrond wordt verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.
Als de vordering gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt de mede-eigenaar vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten die met toepassing van artikel 1017, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek ten laste van de vereniging van mede-eigenaars zijn gelegd.
§ 9. In afwijking van artikel 577-2, § 7, wordt de mede-eigenaar, die verweerder is, in een gerechtelijke procedure ingesteld door de vereniging van mede-eigenaars, waarvan de vordering door de rechter volledig ongegrond werd verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.
Als de vordering gedeeltelijk of volledig gegrond wordt verklaard, draagt de mede-eigenaar, die verweerder is, bij in de erelonen en kosten ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.

De toepassing hiervan loopt in de praktijk niet van een leien dakje ...

- omdat provisies wel algemeen geïnd worden,

- omdat optredende advocaten, experten, gerechtsdeurwaarders nogal eens gewoon zijn om een voorafname van erelonen te doen alvorens aan de syndicus wordt doorgestort waardoor deze laatste in een afrekening posten niet meer correct kan wegboeken of toewijzen...

Transparantie is de moeder van de porseleinkast...

Wij zijn doende met de redactie van een uitgebreide nieuwsbrief hierover, die wij in de komende dagen publiceren.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Occasionele syndicus VME

5 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

ALLESZINS moet ELKE syndicus - "om niet" of... "niet" - zich laten koppelen aan de VME en dit in de Kruispuntbank. Dit moet.

Uit een onderzoek blijkt vandaag dat nog maar 30% van de syndici in regel is hier mee...

Wij schrijven nog dagelijks syndici in, wetend dat de verplichting tegen 01.04. a.s. moet vervuld zijn..

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Plaatsen verluchting in muur die op 60 cm van de perseelsgens staat

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Buiten eventuele stedenbouwkundige voorschriften en technische beletselen, dient u er minstens over te waken dat uw initiatief geen burenhinder veroorzaakt.

Houdt het verluchtingsgebeuren in

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Verzekering waterlek in de keuken

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dit is afhankelijk van wat er in de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis is voorzien.

Mogelijks speelt ook de oorzaak van het lek een rol ...

Wat meldt uw makelaar  ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 · Volgende