Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 91 vragen beantwoord
 • 7 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 26 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende

Wet van Peeters 2018

1 reactie ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

De verplichte onderschrijving van deze verzekering is dan misschien wel voorzien voor werken vergund na 30.06.2018, indien de aannemer in kwestie de polis onderschreef, kan ik mij voorstellen dat ook zijn andere werven mee "profiteren" van deze verzekerbaarheid. Het is niet omdat een werk vergund is voor 01.07.2018, dat dit dan niet verzekerd zou zijn.

Best dat u navraag doet naar de onderschreven polisvoorwaarden. Dan weet u genoeg.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Is een balustrade aan een balkon "wettelijk" verplicht in Vlaanderen ?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

prNBN B 03-004

Geachte

Ik sluit mij aan bij de reactie hoger, en verwijs ook naar de norm NBN 03-004. In deze norm vinden wij een definitie terug van de voorschriften waaraan elementen moeten voldoen die bestemd zijn om bescherming te bieden tegen het risico van een onverwachte val in de diepte van personen.

Zoals hoger al aangegeven, moet een bescherming worden voorzien als de valhoogte groter dan of gelijk is aan 1 meter (of zelfs minder als het bijzonder bestek dit voorschrift) en als het mogelijk is dat personen zich bewegen of stilstaan op minder dan 2 meter van de diepte.

Voor tijdelijke beschermingselementen zoals wegneembare borstweringen, borstweringen van stellingen of werven, buiten gelegen noodtrappen of noodladders die uitsluitend gebruikt worden voor dringende evacuatie,  borstweringen van kunstwerken en van industriële installaties, en deze van bijzondere werken zoals een bescherming om opzettelijk vallen te verhinderen is de verplichting niet voorzien.

Voorts kan ik daar aan toevoegen dat er toch ook mag verwezen worden naar de algemene zorgvuldigheidsnorm uit ons burgerlijk recht.De toepassing of resultaat van toetsing hiervan is contextafhankelijk.

(art. 1382 B.W. e.v., signalisatieverplichting, veiligheidsmaatregelen ...)

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Gebruik van buurtweg in eigendom voor zakelijk gebruik buren.

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

dit is aldus een contractuele erfdienstbaarheid.

Ik vrees dat u toegang / doorgang / moet verlenen in functie van het achterliggende perceel. Dit is geen recht dat aan personen zelf is toegekend. Deze erfdienstbaarheid kleeft aan het perceel ten gunste waarvan ze is gevestigd.

Het staat u altijd vrij eens te polsen of er in functie van hoffelijkheid, veiligheid of privacy maatregelen ter optimalisatie kunnen worden genomen... Ga hiermee omzichtig te werk, en denk vooraf ook even na over gebeurlijke onkosten en door wie die dan gedragen kunnen of moeten worden ...

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Bezwaar tegen appartementsgebouw

6 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dien bezwaar in maar ent u op de notie "goede ruimtelijke ordening".

Dat betekent dat u niet te zeer focust op uw eigen burgerrechten (inkijk, privacy..). Dit vergt immers een andere beoordeling waar een overheid niet persé op moet in gaan.

Doe tijdig het nodige en laat u bijstaan door een ervaren expert die weet hoe een inbreuk op de goede ruimtelijke ordening in te vullen.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Huurappartement met dampkap op het terras van onderbuur

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dan blijft er sprake van burenhinder...

Die kan ook tussen huurders veroorzaakt worden. Indien het evenwicht dan kan worden hersteld door bouwaanpassingen, zal de aanrichter van de hinder zich desnoods moeten richten tot zijn verhuurder ...

Burenhinder veroorzaken kan immers foutloos zijn, maar dat neemt niet weg dat een evenwicht moet worden hersteld.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Algemene vergadering verstoren

2 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Een AV stop zetten gaat ver en brengt de hele werking in de moeilijkheden.

Indien één iemand het vergadergebeuren onmogelijk maakt, kan deze gevraagd worden om het forum te verlaten.

De Voorzitter en syndicus mogen immers inderdaad maatregelen nemen om de orde te handhaven. Een vergadering opofferen, is het laatste ...

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

AV zonder syndicus

4 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Voor een niet professional gaat deze ballon niet op...

Dat een professioneel syndicuskantoor zich van bedienden en personeel bedient, is een andere zaak.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Vervreemding bergingen

7 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dit is alleszins een tegenstrijdige formulering , die in de toekomst voor heel wat heibel kan zorgen.

In deze nemen gedane zaken moeilijk keer en moet er gezocht worden naar een werkbare oplossing voor de toekomst.

Heeft u de notaris die deze statuten opstelde al gecontacteerd  met vraag om duiding ?

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Lift gaat niet tot in garage/kelder -1

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

U kreeg reeds nuttige tips.

Is er een bouwtechnische oplossing mogelijk, waarvoor de bouwpromotor alsnog kan worden aangesproken ?

Misschien is het op zijn minst verdedigbaar dat er een minderwaarde wordt toegekend...

Moeilijkheid zal zijn om aan te tonen dat de toegang tot de garage voor u determinerend was. Anderzijds is het in die zin pertinent dat buren die wel toegang hadden evenveel betaalden...

Laat dit zeker eens bekijken door een jurist.

Inderdaad is het vooreerst en bovenal cruciaal om het lastenboek te kennen en de inhoud van de documenten ttv de koop.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Stemmen op een AV van een VME

1 reactie ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

De wetgever heeft zeer specifiek voorzien dat deze "onverdeelde" mede eigenaren onder mekaar moeten uitmaken wie de stem die zij SAMEN hebben vertolkt op de AV.

Onenigheid is voor hun eigen rekening op die manier.

Wanneer niet kenbaar wordt gemaakt wie daartoe de volmacht krijgt, mag de syndicus deze onverdeelde mede eigenaren uitsluiten van de stemmingsprocedure.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 8 · Volgende