Livios: Bouwen aan morgen


Astrid Clabots - Clabots Advocaten

  Lid sinds 27/09/2016

 • Andere professioneel
 • Lid sinds 27/09/2016
 • 0 vragen gesteld
 • 84 vragen beantwoord
 • 7 vragen goed beantwoord
 • 0 keer gequote door een ander
 • 23 bedankjes ontvangen
 • 0 leden bedankt


Astrid Clabots - Clabots Advocaten
 • Andere professioneel | Woont in HASSELT
Privébericht

Geschiedenis

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 · Volgende

Aandelen appartement

13 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Indien u wenst dat de berekening van de quotiteiten wordt aangepast, zit er niets anders op dan dit voor te leggen aan de AV en te duiden waarom u dit vraagt. Indien u "een punt" heeft, zal men zich akkoord moeten verklaren met een herberekening. Dit laat u noodgedwongen best over aan de vastgoedprofessional (notaris, landmeter expert, e.a....) die op basis van expertise en gebruiken een berekening zal voorstellen. Niets staat u in de weg om ook deze expert uw vragen of bedenkingen over te maken.

Staat de AV dit niet toe, kunt u zich tot de Vrederechter wenden.

Zelf berekeningen gaan doorvoeren en invoeren, heeft weinig draagkracht of zin... Niet in het minst nu er wel wat mogelijk is (toepassing coefficiënten, nutscriterium,...)

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Op bestaande ALU terras leuningen het glas vervangen, moet dan de ganse leuning naar de 1m2 H ?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Goeie vraag ...

De nieuwe normen gelden ook voor te renoveren gebouwen.

De door u beschreven werken zijn renovatiewerken, doch van eerder beperkte omvang omdat u aan de structuur van de ballustrades niet raakt. de structuur blijft onaangeroerd en wordt dus niet gerenoveerd of moet niet worden herplaatst.

Vraag is of de plaatser nog bereid is om dit uit te voeren. 

Astrid Clabots

Clabots 

Eigenaar in appartement eist van hogere appartementen om leidingen nutsvoorzieningen te verleggen

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Lijkt mij dat een genuanceerd antwoord op zijn plaats is.

Vele gebouwen, en zeker een gebouw van de jaren '30, zijn vandaag aan grote renovatieingrepen toe. 

Indien die ene eigenaar een goed onderbouwd dossier voorlegt over bijvoorbeeld de noodzaak of het grote

nu van deze werken aan te tonen, zou hij bij een onvoldoende meerderheid wel eens kunnen verzoeken 

aan de Vrederechter om deze beslissing te niet te doen op basis van onrechtmatigheid.

Dat kan, maar is afhankelijk van dossier tot dossier. Bij deze een neutrale reactie.

Astrid CLABOTs

CLABOTS

Houthaard in appartement

4 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Deze week voeren wij een reeks over "schouwproblemen in het appartementsgebouw" op. Uw vraag komt dan ook als geroepen.

In uw kavel doet u in principe wat u wil. Het is van de andere kant wel begrijpelijk dat de andere eigenaren met bezorgdheden zitten, en het lijkt mij evident dat zij gerust gesteld worden.

Twee bedenkingen :

* u mag aan de gemeenschappelijke delen geen werkzaamheden uitvoeren zonder de vereiste toestemming van de VME, tot 01.01.2019 is daarvoor nog een 3/4 meerderheid nodig, nadien verwordt dat 2/3. Zelf zonder toelating ingrepen aan gemeenschappelijke delen uitvoeren om de werking van uw haard in het privatieve gedeelte mogelijk te maken, is uit den boze.

Men kan u de toelating verlenen, of - uiteraard - weigeren. In dat laatste geval ben ik benieuwd naar de motivering, en kan het zijn dat de weigering onrechtmatig gebeurt. Daartegen kunt u dan actie ondernemen.

* Indien u aan de gemene delen niets moet veranderen, is de kous in se af. Mocht de VME hierover een agendapunt voorzien, zijn er weer twee argumenten :

- u doet in uw kavel wat u wil, op voorwaarde dat u open en communicatief de VME antwoord geeft op vragen inzake veiligheid ed. Communicatie is altijd cruciaal.

- men agendeert en neemt een beslissing; moeilijk indien het om uw privatieve kavel gaat.... Stel dat men dergelijke beslissing toch neemt, kunt u deze op grond van onrechtmatigheid of zelfs onregelmatigheid aanvechten. Doe dit niet zonder u te vergewissen van de motivering en, alweer, na teg aan of u dit minnelijk niet kunt oplossen door mensen op hun gemak te stellen..

Voor verder nieuws over dit item, kunt u deze week terecht op onze website (www.clabotsadvocaten.be) en de sociale media. Wij behandelen verschillende vragen rond de bestaande schouwproblematie.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Wet van Peeters 2018

1 reactie ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

De verplichte onderschrijving van deze verzekering is dan misschien wel voorzien voor werken vergund na 30.06.2018, indien de aannemer in kwestie de polis onderschreef, kan ik mij voorstellen dat ook zijn andere werven mee "profiteren" van deze verzekerbaarheid. Het is niet omdat een werk vergund is voor 01.07.2018, dat dit dan niet verzekerd zou zijn.

Best dat u navraag doet naar de onderschreven polisvoorwaarden. Dan weet u genoeg.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Is een balustrade aan een balkon "wettelijk" verplicht in Vlaanderen ?

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

prNBN B 03-004

Geachte

Ik sluit mij aan bij de reactie hoger, en verwijs ook naar de norm NBN 03-004. In deze norm vinden wij een definitie terug van de voorschriften waaraan elementen moeten voldoen die bestemd zijn om bescherming te bieden tegen het risico van een onverwachte val in de diepte van personen.

Zoals hoger al aangegeven, moet een bescherming worden voorzien als de valhoogte groter dan of gelijk is aan 1 meter (of zelfs minder als het bijzonder bestek dit voorschrift) en als het mogelijk is dat personen zich bewegen of stilstaan op minder dan 2 meter van de diepte.

Voor tijdelijke beschermingselementen zoals wegneembare borstweringen, borstweringen van stellingen of werven, buiten gelegen noodtrappen of noodladders die uitsluitend gebruikt worden voor dringende evacuatie,  borstweringen van kunstwerken en van industriële installaties, en deze van bijzondere werken zoals een bescherming om opzettelijk vallen te verhinderen is de verplichting niet voorzien.

Voorts kan ik daar aan toevoegen dat er toch ook mag verwezen worden naar de algemene zorgvuldigheidsnorm uit ons burgerlijk recht.De toepassing of resultaat van toetsing hiervan is contextafhankelijk.

(art. 1382 B.W. e.v., signalisatieverplichting, veiligheidsmaatregelen ...)

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Gebruik van buurtweg in eigendom voor zakelijk gebruik buren.

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

dit is aldus een contractuele erfdienstbaarheid.

Ik vrees dat u toegang / doorgang / moet verlenen in functie van het achterliggende perceel. Dit is geen recht dat aan personen zelf is toegekend. Deze erfdienstbaarheid kleeft aan het perceel ten gunste waarvan ze is gevestigd.

Het staat u altijd vrij eens te polsen of er in functie van hoffelijkheid, veiligheid of privacy maatregelen ter optimalisatie kunnen worden genomen... Ga hiermee omzichtig te werk, en denk vooraf ook even na over gebeurlijke onkosten en door wie die dan gedragen kunnen of moeten worden ...

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Bezwaar tegen appartementsgebouw

6 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dien bezwaar in maar ent u op de notie "goede ruimtelijke ordening".

Dat betekent dat u niet te zeer focust op uw eigen burgerrechten (inkijk, privacy..). Dit vergt immers een andere beoordeling waar een overheid niet persé op moet in gaan.

Doe tijdig het nodige en laat u bijstaan door een ervaren expert die weet hoe een inbreuk op de goede ruimtelijke ordening in te vullen.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Huurappartement met dampkap op het terras van onderbuur

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Dan blijft er sprake van burenhinder...

Die kan ook tussen huurders veroorzaakt worden. Indien het evenwicht dan kan worden hersteld door bouwaanpassingen, zal de aanrichter van de hinder zich desnoods moeten richten tot zijn verhuurder ...

Burenhinder veroorzaken kan immers foutloos zijn, maar dat neemt niet weg dat een evenwicht moet worden hersteld.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Algemene vergadering verstoren

2 reacties ·

Reactie van Astrid Clabots - Clabots Advocaten

Geachte

Een AV stop zetten gaat ver en brengt de hele werking in de moeilijkheden.

Indien één iemand het vergadergebeuren onmogelijk maakt, kan deze gevraagd worden om het forum te verlaten.

De Voorzitter en syndicus mogen immers inderdaad maatregelen nemen om de orde te handhaven. Een vergadering opofferen, is het laatste ...

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en Bemiddelaars

Vorige · 1 2 3 4 5 6 7 · Volgende